• szkolnasciaga.pl

Podsumowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego

6 lipca 2024 05:00


W ramach projektu zaplanowano organizację następujących zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego: • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od IX do XI 2013 Aleksandra Brzozowska od XII 2013 do VI 2014 Joanna Dylewska)Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00. Łącznie odbyło się 27 zajęć. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .Podsumowanie zajęć wyrównawczych w ramach projektu " Czym skorupka za młodu. którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie opinii z PPP i diagnozy nauczyciela. Celem zajęć było niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie .SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów klas I - III mających problemy w nauce.

Są to uczniowie, którzy mimo prawidłowego rozwoju umysłowego nie radzą sobie na lekcjach języka polskiego.

Mają problemy z prawidłową nauką czytania i pisania, słabo wypowiadają się a ich prace pisemne pozostawiają wiele do życzenia.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI. Grupa liczy 10 osób. Zrealizowano 63/96 godzin. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy1. Należy utrzymać dodatkową godzinę zajęć tygodniowo z języka polskiego i matematyki w każdej z VI klas. W klasach VI nie rezygnować z prowadzenia zespołów wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla najsłabszych uczniów. Wnioski z analizy sprawdzianu umieszczać na tablicy w pokoju nauczycielskim iProgram zajęć wyrównywania wiedzy z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kocku. Powstał jako odpowiedź na konkretną potrzebę - został napisany dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z języka polskiego.Uczestnicy zajęć otrzymali pozytywne oceny semestralne z języka polskiego, jednak mają nadal wiele trudności, problemów w zakresie ortografii, interpunkcji, wiedzy o języku, redagowaniu wypowiedzi pisemnych i ustnych, odbioru i interpretacji tekstów literackich, dlatego powinni nadal uczestniczyć w/w zajęciach.Zajęcia z języka polskiego odbywają się w sześciu grupach.

Punktem wyjścia do zajęć była analiza potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich indywidualnych możliwości.

Podczas pierwszych zajęć przeprowadzono diagnozę wstępną, zasięgnięto informacji na temat funkcjonowania uczniów w zespołach klasowych.Wnioski dotyczące dalszego prowadzenia zajęć. Występują wśród dzieci problemy z pisaniem zgodnym z zasadami ortografii, a także z samodzielnym budowaniem i zapisywaniem zdań. Należy także w dalszym ciągu pracować nad usprawnianiem techniki czytania, a szczególnie czytania ze zrozumieniem.Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.Od października 2010 r rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w kl.III w ramach programu unijnego "Od bariery po sukces" .Kontyunują go uczniowie , którzy uczęszczali na nie do czerwca 2010r. Decyzją z dnia 10 .11.2010r jednego z uczniów przeniesiono z listy rezerwowej na listę podstawową tych zajęć.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, które odbywają się raz w tygodniu, uczestniczy troje uczniów klasy szóstej. Głównym celem tych zajęć jest eliminacja zaległości uczniów, pomoc w opanowaniu podstawowych wiadomości z zakresu nauczania języka polskiego.2 Program zajęć wyrównawczych Wstęp Program przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej z trudnościami w nauce języka polskiego Cele edukacyjne ogólne: - uzupełnienie wiadomości z zakresu kształcenia literackiego literackiego językowego, - rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania trudności szczegółowe: - doskonalenie czytania ze zrozumieniem .2012 r.

przewidziano 15 godzin zaj ęć wyrównawczych z języka polskiego o nazwie Ja te ż potra-fi ę.

Wszystkie zrealizowano w okresie od wrze śnia do grudnia, a brali w nich udział ci sami uczniowie dyslektyczni, którzy ucz ęszczali na nie w cyklu marzec - czerwiec 2011 r.Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas technikum realizowany na zajęciach pozalekcyjnych. Opracowano w oparciu o serię podręczników do języka polskiego Wydawnictwa „Stentor" P. Marciszuka. Ogólne założenia programowe: Podsumowanie wiadomości z gimnazjum w zakresie kształcenia językowego, literackiego, kulturowegoZajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe językowe - koło języka angielskiego w klasach IV-VI Sprawozdanie z działalności koła w okresie I - VI 2010r. Zajęcia koła jęz. angielskiego były prowadzone według wcześniej opracowanegoProgram zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.1. Czytanie przez uczniów opowiadania. Rozmowa na jego temat. Omówienie zasady pisowni wyrazów z „ó" wymiennym na „o". Wypisanie z tekstu wyrazów z „ó" i dopisywanie do nich wyrazów uzasadniając pisownię.

Podkreślenie wymieniających się liter.

Opowiadanie: Kilka osób z naszej klasy wybrało się na spacer do lasu.Opracowany przeze mnie scenariusz może być wykorzystany na lekcji języka polskiego, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii dla uczniów dyslektycznych. Przebieg lekcji: 1. Lekcję rozpoczynamy od prezentacji plansz z zasadami pisowni. Podsumowanie zajęć - ewaluacja. .W odróżnieniu do zajęć języka angielskiego w szkole, zajęcia wyrównawcze „Akademii Sukcesu" dały szansę uczniom na wyrównanie swoich braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, co wiązało się również z podniesieniem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie słownictwa i gramatyki j. angielskiego.PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuRoczny plan pracy zespołu wyrównawczego z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej. Pobierz (doc, 77,5 KB) Komentarze. Psorka 2, 2008-11-18 Bardzo dobry plan pracy. Dzięki niemu udało mi się rozpisac dokladnie wszystkie godziny {tematy zajęc} przyznane mi w tym roku dla kl. 4 .nauczycielka języka polskiego Publiczne Gimnazjum Nowa Wieś Program zajęć wyrównawczych z zakresu języka polskiego dla uczniów gimnazjum prowadzonych w ramach dodatkowych godzin pracy nauczycieli Założenia Program zajęć jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum, mających specyficzne trudności wProgram zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego. Obejmuje on wymagania z podstawy programowej, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.Zajęcia z języka polskiego. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla gimnazjalistów są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Podczas spotkań uczniowie utrwalają wiadomości o rodzajach literackich i środkach stylistycznych, wykonują zadania zarówno indywidualnie, jak i w grupach.Przeprowadzenie 20godzin zajęć wyrównawczych z języka polskiego. Przeprowadzenie 20godzin zajęć wyrównawczych z matematyki. Zaplanowano różnorodną tematykę w zależności od potrzeb uczniów w tym zakresie. Tematyka zajęć z języka polskiego: Gr. I LA. List prywatny i oficjalny. Dzieła sztuki jako teksty kultury - interpretacja .Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów kl Author: None Last modified by: WOM Gorzów Wlkp. Created Date: 12/11/2008 8:24:00 AM Other titles: Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego dla uczniów kl.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz