Podsumowanie zajęć wyrównawczych z matematyki

29 listopada 2019 00:43


Pobierz: podsumowanie zajęć wyrównawczych z matematyki.pdf
Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.IV.2 Ankieta szczegółowa badająca poziom wiedzy uczestników zajęć wyrównawczych z matematyki. IV.3 Sprawdzian badający poziom wiedzy uczestników zajęć wyrównawczych z matematyki. IV.4. Zestawienie ankiet ogólnych podsumowujących zajęcia wyrównawcze z matematyki w chwili zakończenia projektu. Podsumowanie „ Zajęć .Projekt „Od bariery po sukces" - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Jolanta Kubiś. EWALUACJA ZAJĘĆ WYRÓ WNAWCZYCH Z MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU „OD BARIERY PO SUKCES" - KLASA VIA - ETAP TRZECI. Na pierwszych zajęciach 05.04.2011 r. został przeprowadzony pre - testPROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI SPIS TREŚCI 1. wykazanie powiązań między poszczególnymi działami matematyki i matematyki z innymi dziedzinami wiedzy i codziennym życiem,. przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć (karty pracy, testy .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach". rok szkolny 2018/2019 WSTĘP1.

Należy utrzymać dodatkową godzinę zajęć tygodniowo z języka polskiego i matematyki w każdej z VI klas.

W klasach VI nie rezygnować z prowadzenia zespołów wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla najsłabszych uczniów. Wnioski z analizy sprawdzianu umieszczać na tablicy w pokoju nauczycielskim iPodsumowanie zajęć wyrównawczych w ramach projektu " Czym skorupka za młodu. którzy zostali na nie zakwalifikowani na podstawie opinii z PPP i diagnozy nauczyciela. Celem zajęć było niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie .Podczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę. Obejmowały: 5 ucz. z kl.II a, 2 ucz.z kl. IIIa, 1 ucz. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju. 2.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00. Łącznie odbyło się 27 zajęć. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Wyniki dla: sprawozdanie z zajęć wyrównawczych w kl 2. sprawozdanie z zajec wyrownawczych.doc - wyrownawcze - krechula. Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Sprawozdanie z pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach projektu „Lepszy w zawodzie".

Grupa - Jolanty Cabaj Zajęcia prowadziłam od 27 października 2009 do 25 maja 2010 roku.

Odbyło się 14 spotkao po dwie godziny. Razem 28 godzin. Objęci nimi byli uczniowie z drugich klas technikum.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności matematycznych w klasach V-VI. Zrealizowano 74/96 godzin. Grupa liczy 10 osób. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - indywidualnie pracować z niektórymi uczniami - zachęcić uczniów do dalszej nauki matematykiPROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLASY IV I V 1. Cele: Cele ogólne: wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyćZajęcia z matematyki, podobnie jak j. polskiego i przyrody, odbywały się w kilku grupach. W kasach I i III SP prowadzone są w oparciu o program opracowany w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej.PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI. KLASA 3B. 2011 / 2012. Zajęcia wyrównawcze dla klasy 3b odbywać się będą w środy na pierwszej godzinie lekcyjnej raz w tygodniu.Wszystkie zawody dla których oferowane jest wsparcie w postaci zajęć wyrównawczych z matematyki wymagają m.in. znajomości metod i podstaw kalkulacji, sporządzania kosztorysów, czy dokumentów finansowych.

Przyszła praca technika budownictwa między innymi wymaga od ucznia zdolnościSPRAWOZDANIE z prowadzonych.

2009/2010 Zajęcia wyrównawcze odbywały się w I semestrze we wtorki (co drugi tydzień) na 8 godzinie lekcyjnej.Program zajęć wyrównawczych z matematyki kl. Łączna liczba godzin: 49,5. Zakładane efekty zajęć /zgodne z listą rezultatów miękkich/ Wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. Poprawa wyników nauczania.Decyzją z dnia 10 .11.2010r jednego z uczniów przeniesiono z listy rezerwowej na listę podstawową tych zajęć. Na zajęciach realizuje się założone cele i zadania programu zajęć dydaktyczno -wyrównawczych oraz indywidualne predyspozycje ,możliwości i zainteresowania uczestników.Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy 5 szkoły podstawowej Na podstawie programu „Matematyka z plusem" dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i wpisanego do wykazu programów (numer w wykazie: DKW- 4014-138/99) opracowała Grażyna KędziaProgram zajęć wyrównawczych Matematykę można polubić! jest adresowany do uczniów klasy pierwszej gimnazjum, którzy mają problemy z opanowaniem podstawowych treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z matematyki, często zbyt wolno pracują, rozwiązując problemy matematyczne, nie potrafią skoncentrować się naMateriały dydaktyczne dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego: scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych, plany i programy, artykuły dotyczące oceny opisowej, testy oraz materiały pomocne w uzyskaniu awansu zawodowego.

Nauczanie zintegrowane - publikacje i pomoce dydaktyczne.konsultacjach z doradcą metodycznym z RODON-u,.

Napisałam go z myślą o dzieciach ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności z matematyki w szkole podstawowej.zajqé dydaktyczno-wyrównawczych uwzglqdniajqcych zróŽnicowanie kaŽdego ze- spolu klasowego, jak i stosowanie róŽnorodnych form pracy. O tym, Že uczeó kwalifikuje sie do udzialu w zajqciach wyrównawczych z matematyki šwiadcza: trudnošci w abstrahowaniu i uogólnianiu, maiy zakres pojeé, powolne tempoProgram zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I - III gimnazjum autorstwa Marii Mielniczek opracowany został zgodnie z Podstawą Programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008r. obowiązującą w roku szkolnym 2010/2011 w klasach I i II oraz Podstawą programową matematyki z dnia 23 sierpnia 2007 r.§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Opracowanie i wdrożenie programu własnego zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, wspomagającego uczniów klasy pierwszej.Prezentowany program zajęć wyrównawczych powstał w oparciu o nową Podstawę Programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. i przeznaczony jest do nauczania matematyki na zajęciach wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce na etapie gimnazjum.Podsumowanie zajęć wyrównawczych z matematyki w roku szkolnym 2012/2013 Na zajęciach tych rozbudzano w uczniach w miarę możliwości wiarę we własne siły. Stwarzano sytuacje, w których mieli oni szansę odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości.Program zajęć wyrównawczych z matematyki klasa IV. Łączna liczba godzin:. Zakładane efekty zajęć /zgodne z listą rezultatów miękkich/ Wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. Poprawa wyników nauczania..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz