Interpretacja ogólna ministra finansów

5 stycznia 2020 10:46


Pobierz: interpretacja ogólna ministra finansów.pdf
Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i trybunałów Inny. Wybierz. w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Minister Finansów. Wybierz.INTERPRETACJA OGÓLNA NR PT9.8101.1.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust.Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanychOgólne interpretacje podatkowe Ministra Finansów. Interpretacje indywidualne. W odróżnieniu do interpretacji ogólnych, interpretacje indywidualne są wydawane tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Wyszukiwarka interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).INTERPRETACJA OGÓLNA NR DCT.8201.1.2018 MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Tekst pierwotny. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca przygotowywania dokumentacji cen transferowych 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną przepisów prawa podatkowego dotyczącą obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji zawieranych pomiędzy podmiotamiPoprzez interpretacje ogólne (art. 14a ordynacji podatkowej) Minister Finansów ma możliwość zapewnienia jednolitego stosowania kontrowersyjnych przepisów podatkowych. Przy wydawaniu interpretacji ogólnych (ale też kontrolując prawidłowość wydanych interpretacji indywidualnych - art. 14e ordynacji podatkowej) Minister Finansów powinien uwzględniać orzecznictwo: - sądów .Interpretacja ogólna Ministra Finansów dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego, którą skierował m.in. do Dyrektorów Izb Skarbowych, Dyrektorów Izb Celnych i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej. .Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Obowiązek wydawania Dziennika Urzędowego został nałożony na Ministra Finansów ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn.

zm.).

.Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r.Komornik sądowy a podatnik VAT - co musiał ustalić Minister Finansów w interpretacji ogólnej? W celu ustalenia statusu komorników sądowych jako podatników podatku VAT w pierwszej kolejności należy ustalić, czy wykonują oni samodzielnie działalność gospodarczą.Minister Finansów w drodze rozporządzenia upoważnił Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do wydania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia. Zmiana interpretacji ogólnej. Minister Finansów może zmienić wydaną interpretacje ogólną z urzędu.Celem interpretacji ogólnych jest ujednolicenia stosowania przepisów prawa podatkowego, które były różnie stosowane i interpretowane przez organy podatkowe.Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca przygotowywania dokumentacji cen transferowych 24 stycznia 2018 r.Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r.W ostatnim czasie Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną [1] w zakresie dokumentacji podatkowej.

Tym razem interpretacja dotyczy sporządzania dokumentacji, przeglądów oraz aktualizacji dokumentacji.

Minister Finansów opublikował interpretację ogólną w zakresie ustalenia progów dokumentacyjnych oraz zakresu obowiązku dokumentacyjnego dla podatników będących nierezydentami i prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład .Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 marca 2018 r., DD6.8201.1.2018, dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., w zakresie określenia, czy przychód, o którym mowa w tym przepisie powstaje w sytuacji wniesienia do spółki (będącej podatnikiem podatku dochodowego od .Aktualizacja dokumentacji cen transferowych - interpretacja ogólna Ministra Finansów | Monika Karkut Aktualizacja dokumentacji cen transferowych. W świetle wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r. (nr: DCT.8201.6.2018), dokumentacja podatkowa .Bardzo ciekawa interpretacja ogólna pojawiła się w listopadzie.

Minister Finansów potwierdził stanowisko wielu sądów administracyjnych, iż koszty związane z najmem.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. z 2017 r., poz. 352).Znaczenie interpretacji ogólnej dla branży IT. W świetle istniejących obecnie dużych wątpliwości co do rozliczania 50-proc. kosztów, propozycję wydania interpretacji ogólnej przez ministra finansów należy traktować zdecydowanie pozytywnie, szczególnie z uwagi na jej duże praktyczne znaczenie.Wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna ma na celu ujednolicenie stosowania przepisów prawa podatkowego. Organy podatkowe niższego szczebla nie są formalnie związane interpretacjami ogólnymi, lecz w praktyce respektują zawarte w nich wskazówki dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego.Potwierdza to wydana w poniedziałek interpretacja ogólna ministra finansów. Podziel się artykułem: Na stanowisko Ministerstwa Finansów komornicy czekali od stycznia. Zaczęły wtedy obowiązywać zmiany między innymi w zasadach prowadzenia działalności przez komorników sądowych .Minister finansów. Nadinspektor Piotr Walczak. Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Piotr Dziedzic. Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości .Aktualizacja dokumentacji podatkowej - interpretacje. O jednej z nich pisałam we wpisie pt. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w zakresie cen transferowych. Niedawno okazały się kolejne dwie tj. interpretacja z dnia 26 marca 2018 r. sygn. DCT.8201.5.2018 oraz interpretacja ogólna z dnia 28 marca 2018 r. sygn. DCT.8201.6.2018.Interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi podatkowej przez marynarzy. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 31 października 2019 r. wydał interpretację ogólną Nr DD4.8201.1.2019. Interpretacja dotyczy stosowania art. 27g (ulga podatkowa) w związku z art. 27 ust. 9 i 9a .Interpretacja ogólna w zakresie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów coraz bliżej Organy podatkowe przychylne naukowcom Zapraszamy na webcast EY: Bezpieczne warunki stosowania 50% KUP dla pracowników w świetle nowej interpretacji ogólnej Ministra FinansówInterpretacja ogólna prawa podatkowego chroni podatników. 13:22 15.11.2013. ogólne publikowane są w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, a także zamieszane w Biuletynie Informacji Publicznej.Od 2007 r., kiedy narzędzie to zostało wprowadzone, Minister Finansów wydał tylko 53 interpretacje ogólne.Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał interpretację ogólną nr DD5.8201.10.2019. Interpretacja dotyczy sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem CIT lub PIT przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w Polskiej Strefie Inwestycji.Najwięcej zyskają firmy realizujące inwestycje typu greenfield..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz