Interpretacja ogólna mf

4 października 2019 13:20


Pobierz: interpretacja ogólna mf.pdf
Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i trybunałów Inny. Wybierz. Wybierz typ dokumentu. Autor interpretacji:Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanychInterpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Wyszukiwarka interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).Najważniejsza przesłanka prowadzenia działalności - W celu ustalenia statusu komorników sądowych jako podatników podatku od towarów i usług w pierwszej kolejności należy ustalić, czy wykonują oni samodzielnie działalność gospodarczą - podkreśliło Ministerstwo Finansów w wydanej w poniedziałek interpretacji ogólnej.Interpretacja ogólna MF w sprawie warunków zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich. Adobe Stock. Przemysław Wojtasik. NAPISZ DO AUTORA.Interpretacja ogólna z 2 stycznia 2018 r. dotyczy ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Zgodnie z interpretacją stosuje się do nich takie przeliczniki jak dla użytków rolnych klasy VI.Co prawda organy podatkowe niższego szczebla nie są formalnie związane interpretacjami ogólnymi, tym niemniej takie interpretacje respektują.

Niestety Minister Finansów niechętnie i dość rzadko wydaje interpretacje ogólne.

Od ich wprowadzenia w lipcu 2007 r. do ordynacji podatkowej .Jest już gotowy projekt interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami autorskimi. Do 18 stycznia potrwają konsultacje podatkowe w tej sprawie. 3 stycznia .Interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. ]]> .Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Interpretacje indywidualne Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art.

14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r.Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem interpretacji ogólnej w sprawie warunków stosowania podwyższonych kosztów dla pracowników. Pisaliśmy o tym projekcie w artykule Projekt interpretacji ogólnej w sprawie 50% KUP. Zakończył się już etap konsultacji podatkowych projektu, w których brał udział również EY.Ustalenie istotności transakcji lub innego zdarzenia na potrzeby obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej powinno odbywać się w odniesieniu do transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju. Fakt zawarcia analogicznej transakcji jednego rodzaju z różnymi podmiotami .Interpretacje VAT » Interpretacje ogólne » PT1.8101.5.2017.PSG.622 - Interpretacja ogólna MF - Zwolnienie z VAT czynności wykonywanych w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w zakresie opieki medycznej, realizowaną w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne50% KUP - w oczekiwaniu na interpretację ogólną MF. 17 sierpnia 2018. 2 min. Wskazał również ze wydana zostanie interpretacja ogólna w sprawie tej preferencji podatkowej i możliwości jej stosowania przez twórców.Może budzić ona wątpliwości dotyczące dalszego sposobu postępowania wśród tych podmiotów, wobec których wydane zostały już interpretacje indywidualne. Dodatkowo interpretacja ogólna MF nadal nie doprecyzowuje pojęcia jednorodności transakcji i pozostawia podatnikom ostateczną ocenę w tym zakresie.Później była ww.

uchwała NSA, a w ostatnich dniach pojawiła się interpretacja ogólna MF.

Gdy przyglądam się uchwale, to na jej gruncie dochodzę do następujących wniosków: - nie budzi wątpliwości, że w przypadku dostawy (z montażem) trwałej zabudowy kuchennej, wykonanej na .W ostatnim czasie Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną [1] w zakresie dokumentacji podatkowej. Tym razem interpretacja dotyczy sporządzania dokumentacji, przeglądów oraz aktualizacji dokumentacji podatkowej w odniesieniu do transakcji finansowych (jak również innych transakcji i zdarzeń kontynuowanych w kolejnym lub kolejnych latach podatkowych).Bardzo ciekawa interpretacja ogólna pojawiła się w listopadzie. Minister Finansów potwierdził stanowisko wielu sądów administracyjnych, iż koszty związane z najmem pojazdu osobowego nie stanowią wydatków na jego eksploatację i nie są ograniczane limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu.Interpretacja ogólna MF dotyczy:. Zgodnie z treścią interpretacji ogólnej, próg dokumentacyjny odnoszący się do wartości transakcji lub innych zdarzeń należy odnosić osobno do każdego rodzaju transakcji lub do każdego rodzaju innego zdarzenia. W konsekwencji, jeżeli wartość .Interpretacja ogólna nr PT9.8101.1.2019 Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług w świetle przepisów art.

5 ust.

1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca .W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o., dotyczącym interpretacji przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. UE L 347 z 11.12.2006,.INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3/033/10/KDJ/08/173 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w zakresie stosowania art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w odniesieniu do świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika .MF: interpretacja ogólna powinna zastąpić indywidualną. Podatnik uzyska bowiem co najwyżej stwierdzenie, że do jego wniosku nie ma zastosowania interpretacja ogólna, ale dalej będzie on .Interpretacja ogólna z dnia 26.03.2018 r. w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez zakład zagraniczny. Mając na uwadze racjonalność ustawodawcy oraz cel wprowadzenia art. 25a ust. 5a updof oraz art. 9a ust. 5a updop, uznać należy, że próg, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 updof oraz art. 9a ust. 1 pkt 1 updop (a także pozostałe progi dla celów .DD3.8201.1.2016.MCA | Interpretacja ogólna Minister Finansów , 23 czerwca 2016 r. Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Interpretacja ogólna obejmuje zakresem wyłącznie pracowników a nie osoby zatrudnione na podstawie stosunków cywilnoprawnych. Interpretacja ogólna odnosi się w szczególności do twórców programów komputerowych. W ocenie Ministerstwa Finansów dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu kluczowym jest aby:Interpretacja ogólna MF - dokumentacja podatkowa (24.01.2018) Styczeń 31, 2018. W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, zawierającą wyjaśnienia w zakresie identyfikacji transakcji objętych .Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji nad projektem interpretacji ogólnej dotyczącej 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP) z tytułu praw autorskich. Interpretacja ogólna może mieć istotny wpływ na model rozliczeń praw autorskich w firmach informatycznych zatrudniających programistów..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz