Charakterystyka zespołu klasowego pod względem dydaktycznym

15 października 2019 23:13


Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.i klasowych, chociaż nawyki wyniesione z domu utrudniają ich dyscyplinowanie. Dzieci są zbyt swobodne, nadal nie odnoszą się z należytym szacunkiem do dorosłych, co jest szczególnie zauważalne w sytuacjach pozalekcyjnych: na zajęciach warsztatowych, na stołówce, podczas wspólnych śniadań, czy zabaw.Po drugie - nawet takie całościowe ujęcie funkcji wychowawcy klasy wymaga dostrzeżenia w niej wyraźnego i znacznego zróżnicowania zdań zarówno pod względem treści, zakresu, jak i przewidywanych, a także osiąganych efektów. W całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie subfunkcji.Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym:. Ilość zebrań zespołu nauczycieli uczących w klasie. Data Tematyka spotkania Frekwencja n-li 21.Zajęcia otwarte: .Sprawozdanie wychowawcy klasy. Czy działania wychowawcze były realizowane zgodnie z planem pracy wychowawcy klasy. Jakie potrzeby uczniów konkretnego zespołu klasowego uwzględniono w tych działaniach?INFORMACJE STATYSTYCZNE. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymSprawozdanie z działalności dydaktyczno - wychowawczej - język niemiecki.

Klasa VI jest klasą zróżnicowaną pod względem zachowania i wyników osiągniętych w nauce języka.

Kilkoro uczniów sprawiało kłopoty wychowawcze podczas zajęć dekoncentrując resztę grupy .Charakterystyka klasy V integracyjnej. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Włączenie ucznia do zespołu dydaktyczno-wyrównawczego celem wyrównania braków programowych( utrwalenie znajomości liter, dokonywanie analizy i syntezy wyrazów, ćwiczeń w czytaniu, pisaniu i liczeniu) Prowadzenie ćwiczeń rozwijających funkcje słuchowe w ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych;Metody poznawania uczniów i zespołu klasowego - diagnoza potrzeb i problemów klasy IDENTYFIKACJA PROBLEMU Niezbędnym warunkiem skutecznego oddziaływania wychowawczego w zespole klasowym jest jak najlepsze poznanie wychowanków, zrozumienie ich potrzeb i problemów, wzajemnych relacji z rówieśnikami.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Wyżej wymieniona charakterystyka wyznacza w ogólnym zarysie kierunek działań profilaktycznych.

Pomoc w pracach remontowych na rzecz klasy i szkoły.

Sprawozdania z zebrań zespołu klasowego, z pracy Zespołu Samokształceniowego. Inne dokumenty klasowe: zaplanowanie działań wychowawczych w planie wychowawczym klasy.Rola związana z poznawaniem zespołu wychowanków jest nieodłączna od działalności dydaktycznej nauczycieli. Jej realizacja zakłada prowadzenie w spo-sób ciągły rozpoznania właściwości poszczególnych jednostek jak i procesów od-bywających się w grupie klasowej. Jest to podstawowy wymóg pro esjonalizmui co wpisac w dziennik jeżeli byłam na 3dniowym szkoleniu ze szkoły,na temat edukacyjnego wykorzystania internetu w szkole,czy data np.18-20 wrzesień udział w szkoleniu.Charakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.6.Uczniowie szkoły, krótka charakterystyka oddziałów. W roku szkolnym 2010/2011 w ZSS im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim zorganizowane są następujące oddziały klasowe: W Szkole Podstawowej Specjalnej -7 oddziałów klasowych: - 1-2b, 3b, 4b, ,5,6b, (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i .Charakterystyka zbiorowa - klasowa.

drukuj.

poleca 80 %. Charakterystyka Julii z cytatami na pracę klasową na jutro błagam o pomoc z Napisz charakterystykę zbiorową o bohaterach "Kamieni na szaniec". praca klasowa nota encyklopedycznaUczniami izolowanymi są dzieci nieśmiałe, niedostępne lub nielubiane za swoje zachowanie. Dzieci nieśmiałe są "inne" pod jakimś względem w grupie klasowej np.: z widoczną wadą wzroku, otyłe, ubogie, źle ubrane, ogólnie zaniedbane. Same wycofują się z działań grupy, odczuwając przed nią lęk.zachęcająca do pracy i nauki, rozwija zainteresowania uczniów, mówi w sposób jasny i zrozumiały dla ucznia, przygotowany do zajęć, potrafi poradzić sobie w trudnych sytuacjach, z szacunkiem odnosi się do uczniów, zachowujący równowagę między bezstresową pracą a porządkiem i posłuszeństwem, dba o ład i porządek w klasie .w klasie jest czysto w czasie lekcji po zakończeniu lekcji uczniowie pracują na lekcji w warunkach niezagrażających ich bezpieczeństwu zapewnienie realizacji celów lekcji nauczyciel stosuje odpowiednie do tematu metody, techniki nauczania nauczyciel stosuje różnorodne i odpowiednio dobrane środki dydaktyczne nauczyciel stosuje .Problem wychowawczy - integracja zespołu klasowego Szkoła jest specyficznym środowiskiem, gdzie zderzają się różne osobowości i charaktery. Od wielu lat pełnię funkcję wychowawcy klasowego.

Coraz częściej zauważam problem z integracją zespołów klasowych.Praca wychowawcy klasowego należy do.

Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań. Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.Wybór programów nauczania oraz ich realizacja zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym jest nadzorowana przez dyrekcję szkoły. Już podczas wyboru, z pośród wielu propozycji z wydawnictw, nauczyciele oceniają program pod względem: - rozkładu realizacji podstawy programowej przez cały etap edukacjiOcena poprawności Programu pod względem konstrukcyjnym i merytorycznym: Szczegółowa analiza Programu pozwala stwierdzić, Ŝe jest on w pełni poprawnie skonstruowany zarówno z uwagi na dobór treści programowych, zakres materiału językowego, metody i środki dydaktyczne proponowaneForma pomocy Imię i nazwisko ucznia Liczba uczniów 1 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 2 Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze (rodzaj zajęć - tylko liczba uczniów, bez podawania nazwisk dzieci) 3 Zajęcia terapii pedagogicznej 4 Zajęcia socjoterapeutyczne 5 Pomoc materialna 6 Dofinansowanie żywienia 7 Dofinansowanie zakupu podręcznika 8 .Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i .5 Harmonogram pracy Zespołu Wychowawców Klasowych: Tematyka spotkań Organizacja pracy Zespołu Wychowawców Klasowych w roku szkolnym 2013/2014 Termin realizacji Wrzesień 2013r. Opracowanie programu działań wychowawczych i profilaktycznych na rok szkolny 2013/2014 Bieżąca analiza sytuacji dydaktycznowychowawczej w szkole gromadzenie informacji dotyczących uczniów i ich wszelkich .dydaktyczne, organizacja pracy na lekcjach, uzyskane efekty (charakteryzuje nauczyciel podczas rozmowy przed hospitacją) Krótka charakterystyka zespołu klasowego (mocne i słabe strony grupy, problemy wychowawcze,Przede wszystkim jednak przyniesie pożytek społeczności szkolnej. W zwartym zespole klasowym częściej przestrzegane są normy współżycia międzyludzkiego, co umożliwia skuteczniejsze zapobieganie agresji i innym trudnym zachowaniom. W zintegrowanej klasie łatwiej pracować, zarówno pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym.Krótka charakterystyka zespołu klasowego. Zespół klasowy sześcioosobowy, o rożnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej - umiarkowanej 3 osoby i znacznej 3 osoby. Zróżnicowany pod względem sprawnościowym, społecznym i emocjonalnym. Wymaga pomocy i kontroli nauczyciela podczas wykonywania zadań..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz