• szkolnasciaga.pl

Charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy wnioski do dalszej pracy

29 listopada 2019 09:25


W stosunku do kolegów z klasy jest koleżeński chętnie pożycza przybory szkolne. Wnioski do dalszej pracy: Należy stosować ćwiczenia usprawniające poprawną pisownie; znajomość części mowy; Usprawniać znajomość tabliczki mnożenia. Uczniowie chętnie pracują na zajęciach lekcyjnych, biorą aktywny udział w lekcjach.Wnioski do dalszej pracy Podsumowując pracę zespołu wychowawców klasy IV i V stwierdza się, iż zamierzone cele zostały zrealizowane i osiągnięto odpowiednie efekty. Współpraca układała się dobrze i przebiegała w sposób systematyczny, wynikający z bieżących potrzeb szkoły.Wykaz uczniów mających trudności dydaktyczne (imię i nazwisko, średnia ocen, motywacja ocen niedostatecznych z ich podaniem oraz krótka charakterystyka pracy ucznia - podanie metod i form pracy, jakie efekty przyniosły, wnioski do dalszej pracy)Rok szkolny Okres Klasa Wychowawca 2010 / 2011. I Tabela nr 2. Frekwencja. (w tym zestawienie frekwencji z zebrań z rodzicami, podejmowane tematy, uzyskane formy wsparcia oraz wnioski do pracy wychowawczej w zakresie współpracy z rodzicami). SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO .16. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim lub umiarkowanym…………………………………. 17.Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym:. Wnioski do dalszej pracy. Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr II Author: SP3 Last modified by: B2 Created Date: 1/17/2013 4:30:00 PM Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr II .oraz wykorzystują wnioski do dalszej pracy.

• większą opieką otoczeni są uczniowie mający trudności, należy więc poszerzyć ofertę dla uczniów.

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: „Sercem na świat" - przeprowadzenie cyklu zajęć (raz w miesiącu .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.krótkie sprawozdanie na temat : "mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy" troszkę nie za bardzo wiem jak za to sie zabrać może ktoś już cościk takiego pisał i będzie umiał mi pomóc czekam na wasze wskazówki i podpowiedzi :) pozdrawiam i z góry dziękujęLubimy przychodzić do szkoły, bo każdy dzień to nowe i ciekawe wyzwanie! Wychowawca:Marta Klich. Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY - dalsze stymulowanie rozwoju dzieci i przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego - rozwijanie twórczej wyobraźni poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne, - dalsze wdrażanie dzieci do stosowania się do norm i zasad panujących w grupie, - prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi .1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im.

Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy - Rok szkolny 2014/2015 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej -.

Wnioski do dalszej pracy. Propozycje realizacji wniosków. data podpis wychowawcy klasy. Title: Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: Zespół Szkół Last modified by: Zespół Szkół w Jerzykowie Created Date: 6/12/2005 6:08:00 PM Other titles .Wnioski do dalszej pracy: - Realizacja programów do pracy indywidualnej - Kontynuacja programu własnego „ Zanim zaczniemy pisać" - Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze. - Tworzenie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań wOgólna charakterystyka osiągnięć edukacyjnych uczniów:. wnioski do dalszej pracy. Title: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titles: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) .Dążąc dalej do osiągnięcia powyższych celów, wychowawca współpracował z pedagogiem szkolnym, który udzielał na bieżąco dzieciom wiele cennych wskazówek, jednak nie wszystkie dzieci skorzystały z nich. Dwóch chłopców ma obniżoną oceną zachowania w tej klasie do nieodpowiedniej.- analiza wyników egzaminów gimnazjalnych klas III w r.szk.

2012/2013- wnioski do dalszej pracy; - analiza wyników sprawdzianów szóstoklasistów i ocen z pięciu.

2013/2014- w ramach rozpoznawania środowiska; - prowadzenie portfolio klasy przez wszystkich wychowawców;1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z realizacji programu pracy z patronemWnioski do dalszej pracy w przyszłym roku szkolnym: 1. Mobilizowa ć i motywowa ć uczniów do udziału w kołach zainteresowa ń, aktywizowa ć ich do korzystania z ró żnych źródeł informacji. Aktywizowa ć uczniów do uczestnictwa w pracach samorz ądu szkolnego i organizowanych przedsi ęwzi ęciach na terenie szkoły i poza ni ą. 3.Wnioski do dalszej pracy: Doskonalenie mowy poprzez umożliwianie wszelkich form wypowiedzi i ćwiczeń narządów mowy (wykorzystanie udostępnionych przez rodziców opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Prowadzenie indywidualnej pracy z dziećmi mającymi trudności Stosowanie zabaw kształtujących odporność emocjonalną; WychowawcyRAMOWY PLAN SPRAWOZDANIA WYCHOWAWCY (KLASY ŻYCIA) 1.

Uczniowie - stan klasy: - zapisanych - klasyfikowanych.

Wnioski wychowawcy do dalszej pracy. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KLASY. MOTYWACJA OCEN NDST I NIEKLASYFIKOWANIA.Dzięki temu otrzymaliśmy do pracy w tych klasach telewizor, laptot, DVD oraz bardzo liczne pomoce dydaktyczne, które zostały dostarczone dopiero w m-cu styczniu i zostały przekazane do pracy z uczniami mającymi trudności z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej, jak również do pracy z uczniem o szczególnych uzdolnieniach.Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.(wychowawca) Sprawozdanie z działalności wychowawczej. 23.Wnioski do pracy na kolejny semestr/rok szkolny. Charakterystyka klasy. Author: szkola Last modified by: szkola Created Date: 6/16/2014 9:55:00 AM .Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ZA SEMESTR ROKU SZKOLNEGO /Mija kolejny rok naszej wspólnej pracy. Z tej racji pragniemy podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy szkoły w drugim semestrze. W II semestrze r. szkolnego 2013/2014 pracowały 13 oddziały, w których uczyło się 289 uczniów, w tym: - 25 uczniów w oddziale przedszkolnym „O" - 264 uczniów w klasach I-VI. 2.Wykaz uczniów mających trudności dydaktyczne (imię i nazwisko, średnia ocen, motywacja ocen niedostatecznych z ich podaniem oraz krótka charakterystyka pracy ucznia - podanie metod i form pracy, jakie efekty przyniosły, wnioski do dalszej pracy)Oto wzory sprawozdań do pobrania. Każdy wzór sprawozdania jest inny i kładzie nacisk na inne aspekty pracy wychowawcy. Wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom: Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Maciej Hope) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc)Wyniki dla: sprawozdanie z pracy wychowawcy klasy 1. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(1).doc - 3. dokumenty w. Plik SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY(1).doc na koncie użytkownika jaaga1 • folder 3. dokumenty w szkole • Data dodania: 3 kwi 2010.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz