• szkolnasciaga.pl

Podsumowanie hospitacji przez dyrektora

20 grudnia 2019 10:37


lecz wymaga myślenia i wnioskowania". W obserwacjach szkolnych prowadzonych przez Dyrektorów szkół warto poszukać odpowiedzi na pytania przydatne w zarządzaniu szkołą. Jestem zwolennikiem obserwacji nieskategoryzowanych, chociaż są trudniejsze w realizacji i wymagają solidnego przygotowania obserwatora.Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i odkrywanie.Podsumowanie obserwacji w grupie 2.doc - Dokumenty - anetawojtala.HOSPITACJA. jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora, polegającą na odwiedzaniu nauczyciela podczas zajęć z uczniami lub wychowankami. Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa hospitor - "goszczę kogoś". Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji .uwzględnia realizowane przez szkołę zamierzenia pedagogiczne, prowadzące do opanowania przez uczniów określonych wiadomości, umiejętności, postaw i nawyków; Tematykę hospitacji dobiera i proponuje nauczyciel. Kalendarz hospitacji: ustalany jest przez nauczycieli na początku roku szkolnego (najpóźniej do końcaDaje czas na podsumowanie tego, co uczniowie już opanowali i jak blisko są od osiągnięcia celu.

Nauczycielka organizuje ocenę koleżeńską.

Zwraca uwagę na śledzenie tekstu przez wszystkich uczniów. Ćwiczenia w mówieniu i w czytaniu zajęły 15 minut. Prawie wszyscy uczniowie patrzą do książki, wodzą palcem po tekście.CZYNNOŚCI DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 IM. SZUMAN PODEJMOWANE W PROCESIE HOSPITACJI. WSTĘP. HOSPITACJA. jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami, a także czynności dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, prowadzących hospitacje.Hospitacja jest jedną z form prowadzenia obserwacji, więc nadal może być stosowana w zakresie uznanym przez dyrektora za właściwy. Obserwacja natomiast może być stosowana w dowolnej formie, np. obserwacje fragmentów lekcji czy innych zajęć, obserwację spotkań nauczyciela z rodzicami .Dokonywana jest przez dyrektora, ale tematyka takiej hospitacji powinna być stworzona przez cały zespół nauczycieli i uwzględniać realizowane przez szkołę zamierzenia pedagogiczne, które prowadzić będą do opanowania przez uczniów określonych wiadomości, umiejętności, postaw i nawyków.4. inne informacje uznane przez dyrektora za istotne. § 4 rozporządzenia określa natomiast istotę hospitacji, ujmując ją jako bezpośrednią obserwację realizowanych przez nauczyciela statutowych zadań szkoły (ust.

1), której celem jest uzyskanie informacji do diagnozy lub oceny .Prosze o pomoc: jak maja wyglądać.

Jak to wogóle ma wygląda? Szukałam w sieciArkusze obserwacji dobierane są w zależności od rodzaju hospitacji i mogą ulegać zmianom. Z arkuszem obserwacji nauczyciel zostaje zapoznany w trakcie rozmowy przedhospitacyjnej. XVI.Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły.Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. DYREKTORA. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 17 W TARNOWIE. W ROKU SZKOLNYM 2010-2011. Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. z 2009 r.4. Podsumowanie ankiet oraz analiz dokumentacji, ustalenie wyników i wniosków przez zespół ds. ewaluacji - do 15 marzec 2015 r. Przekazanie dyrektorowi ankiet wraz z zestawieniem zbiorczym, a także arkuszy z analiz dokumentacji i propozycji wniosków - do 30 kwietnia 2015 r.W wyniku wspomagania przez opiekuna stażu i dyrektora przedszkola jeden nauczyciela ma przedłużony staż zawodowy do awansu Organizacja samodoskonalenia się zespołu nauczycieli W wyniku organizacji warunków do samodoskonalenia się zespołu nauczycieli umożliwiono: organizację obserwacji zajęć koleżeńskich,Rozmowa nauczyciela i dyrektora dotyczy zagadnień, wyników dłuższej pracy nauczyciela z zespołem klasowym.

Dyrektor uzyskuje po przeprowadzeniu hospitacji diagnozującej informacje o poziomie osiągniętej przez.

Ani nauczyciel hospitujący ani dyrektor szkoły nie mogą uniemożliwić zapoznania się z nimi, również jeżeli wnioskujący nie stara się o awans nauczyciela i arkusze nie są mu potrzebne do skompletowania dokumentacji.ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - Dorota Gruchała. GRUPA - IV- czterolatki. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - z mowy i myślenia. Poziomu opanowania przez dzieci (mocne i słabe strony według spostrzeżeń).Mam serdeczną prośbę do Was kochanii!Czy mógłby mi ktoś podać przykład samooceny po hospitacji,co powinno się tam znaleźć,na co zwrócić szczególną uwagę,a może obowiązuje konkretny wzór według którego należy ją przygotować.Sprawa bardzo pilna!- dokumentowanie odbytej hospitacji (wpis do dziennika lekcyjnego, podpisanie przez nauczyciela kart hospitacji ).

W zwi ązku z taką procedurą hospitacji dyrektor powinien skompletować następu-jące dokumenty; 1.

Plan hospitacji (tematyka, cele, harmonogram hospitacji) 2. Arkusz obserwacji zajęć - notatki dokumentujące spostrzeżenia.Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,Dyrektor placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności Jak powinien wyglądać arkusz obserwacji zajęć w przedszkolu - Portal OświatowyDyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i odkrywanie.Hospitacja diagnozuj ąca - badaj ąca post ępy uczniów , aktywni s ą uczniowie Przedmiot obserwacji wiedza i umiej ętno ści nauczyciela w zakresie nauczania-uczenia się. osi ągni ęcia uczniów w zakresie wiedzy, umiej ętno ści i postaw Cel i termin hospitacji ustalony przez nadzór pedagogicznyREGULAMIN HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM. należy przez to rozumieć również dyrektora centrum; 2) katedrze, należy przez to rozumieć również zakład lub jednostkę, o której mowa w § 17 ust. możliwości uczestników zajęć, podsumowanie zajęć oraz .Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola musi przedstawić na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. W tym roku szkolnym należy zwrócić uwagę na podsumowanie monitorowania pracy szkoły. Jeśli jeszc.Przy doborze zadań kierowałam się dotychczasowymi osiągnięciami i nabytymi przez uczniów umiejętnościami. Etapem kończącym zajęcia była karta pracy z zadaniem tekstowym - samodzielna analiza treści zadania, zapisanie działania i wykonanie obliczeń oraz zredagowanie odpowiedzi przez uczniów.hospitacyjnych dyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce; 10) hospitacji diagnozującej - należy przez to rozumieć hospitację, której celem jest ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, na podstawie.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz