• szkolnasciaga.pl

Charakterystyka czasowa zabezpieczeń

19 grudnia 2019 14:58


Każdy wyłacznik nadmiarowy posiada okreslony prąd znamionowy , jednak przy doborze należy posługiwać się charakterystyką czasowo prądową wyzwalania wyłącznika .Jest to szczególnie istotne dla uzyskania selektywności zabezpieczeń ( pierwszy wyzwala wyłącznik "najbliższy urządzenia " ) .Analiza selektywności zabezpieczeń nadprądowych jest przeprowadzana w oparciu o charakterystyki prądowo-czasowe (charakterystyka I-t) poszczególnych stopni zabezpieczenia.Zabezpieczenie nadprądowe z charakterystyką czasową niezależną Zabezpieczenie nadprądowe niezależne (NPN) działa w oparciu o pomiar 4 wielkości analogowych (A, B .Charakterystyka czasowo-prądowa D - typowo przemysłowe zastosowanie, zabezpieczają urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych; Istnieją również wyłączniki nadprądowe o charakterystykach E, K, L, S, Z. Z uwagi na tematykę artykułu nie będziemy ich omawiać. Są to urządzenia, których zwykły „śmiertelnik .biórczym zadziałaniem zabezpieczeń. Badania wybiórczości przy przetężeniach wymaga posługiwania się charakterystyka-mi czasowo-prądowymi (t = f (I)) urządzeń zabezpieczających w zakresie przeciążeniowym (i zwarciowym), dla czasów wyłączania t > 0,l s i charakterystykami całek Joule'a (I2t = f (I)) w zakresie zwarciowym(t <0,l s).konstrukcji o charakterystyce szybkiej gF Prawidłowo dobrane bezpieczniki topikowe stanowią jeden z najważniejszych warunków bezpiecznego użytkowania i nadzoru instalacji elektrycznej.

W niniejszym artykule opisano bezpieczniki topikowe przemysłowe, niskostratne o charakterystyce czasowo-.

W ten sposób otrzymuje się charakterystykę częściowo zależną (rys. Przez zmianę początkowego położenia zębatki można przesuwać w pewnym zakresie charakterystykę przekaźnika, a więc zmieniać jego opóźnienie czasowe. Nastawione naPrzy projektowaniu zabezpieczeń instalacji elektrycznej należy posługiwać się charakterystykami pasmowymi czasowo-prądowymi (t-I) bezpieczników topiko-wych, odczytując wartości prądów zadziałania z górnej krzywej, czyli maksymal-ne czasy wyłączania. Na rys. pokazana jest przykładowa charakterystyka pasmowaDostępne na rynku wyłączniki nadprądowe pracują przy maksymalnym napięciu wynoszącym 440 V i prądzie do 125 A. Prądy wyłączalne wynoszą do 25 kA przy charakterystykach czasowych B, C oraz D. Najczęściej stosowane modele cechują się prądem znamionowym o wartości do 63 A i prądzie wyłączalnym nie przekraczającym 10 kA.elektromagnesowych wynosi od 10 do 20 krotności prądu znamionowego wyłącznika, wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D są przeznaczone do zabezpieczania obwodów urządzeń elektroenergetycznych o bardzo dużych prądach w chwili załączania, np. silników o ciężkim rozruchu, transformatorów, grup lamp oświetleniowych; nie .Pokoje dla dzieci.

Temat: Charakterystyka czasowo-prądowa dla BI Wtz 20A Witam, to moj pierwszy post na tym forum i od razu.

(w sieci znalazlem ta charakterystyke dla wkładki 25A no ale potrzebuje dla 20A) Na laboratorium mierzyliśmy impedancje pętli zwarcia (stanowisko laboratoryjne .Wynika to z faktu, że współpracujące ze sobą zabezpieczenia mają charakterystyki czasowo-prądowe zależne o zbliżonym przebiegu. Niekiedy - w szczególności przy dużych wartościach prądów zwarciowych - niewystarczających dla zapewnienia selektywności jest stosowanie zabezpieczeń o jeden stopień wyższych.Krzywa charakterystyki czasowo-prądowej dlapewnego bezpiecznika jest pokazana jako liniaciągła,. W większości zastosowań od zabezpieczeń nadprądowych wymaga się zdolności wyłączania wszelkich prądów przetężeniowych, od niedużego prądu przeciążeniowego do największego .Analiza selektywności zabezpieczeń nadprądowych jest przeprowadzana w oparciu o charakterystyki prądowo-czasowe (charakterystyka I-t) poszczególnych stopni zabezpieczenia. Rozważa się przy tym zarówno selektywność prądową jak i czasową, co w praktyce sprowadza się do ogólnej zasady braku wspólnych obszarów działania .Charakterystyka wyłącznika. Charakterystyka czasowo-prądowa czyli przedstawienie w formie wykresu szybkości zadziałania wyłącznika w zależności od natężenia prądu, który przez niego płynie.

Wyłączniki nadprądowe posiadają 4 podstawowe charakterystyki, które różnią się od siebie natężeniem prądu.

Jak w temacie - charakterystyka prądowo-czasowa lub chociaż odczytany prąd dostatecznie szybkiego wyłączenia w warunkach normalnych .Jak widaÊ na charakterystykach oraz w tabeli nr 1, wszystkie wk≥adki topikowe o charakterystyce szybkiej gF posiadajπ bardzo niski wspÛ≥czynnik k maks. < 2,5 dla prπdÛw znamionowych 20 A do 100 A i k maks. < 3 dla prπdÛw od 125 do 250 A.3 charakterystyki bezpieczników 1 topikowy i 2 automatyczne.Selektywność działania zabezpieczeń odległościowych uzyskuje się poprzez uzależnienie czasu działania od wyniku pomiaru impedancji. Dobrze ilustrują to charakterystyki czasowo impedancyjne, pokazane na rys. 1, których parametry są nastawialne w przekaźniku. Z t Z IA Z IIA Z IIIA (Z r-zasięg członów rozruchowych t II t I t III Z .- wyłącznik (W1) powinien mieć ustawioną charakterystykę czasowo-prądową wyzwalacza elektromagnesowego tak, aby była ona przesunięta w dziedzinie czasu w stosunku do charakterystyki wyzwalacza zwarciowego wyłącznika (W2) o min.

100 ms (zgodnie z wytycznymi producentów zabezpieczeń) - rysunek 1b.Opis produktu Zestaw zabezpieczeń.

Dla urz ądzenia z działaniem natychmiastowym pr ąd Ia powinien by ć minimalnym pr ądem zapewniaj ącymWytwarza się je na napięcia do 440 V prądu przemiennego, prądy znamionowe do 125 A i prądy wyłączalne 25 kA o charakterystykach czasowych B, C, D oraz innych, specjalnych. Najbardziej rozpowszechnione są jednak "B, C, D" na prądy znamionowe do 63 A i prądy wyłączalne nie większe niż 10 kA.Witam kupiłem wczoraj miernik petli zwarcia sonel mzc-303e ,niestety niejest on podłączalny do komputera a niemam charakterystyk bezpieczników .Pomiar petli zwarcia w gniazdku wynosi 420A.więc podejrzewam że musimy zajrzec do charakterystyki danego bezpiecznika zabezpieczajacego ten obwód i stwierdzic czy bezpiecznik jest właściwie dobrany.niegdy tego nierobiłem wiec prosze o .Badanie zabezpieczeń instalacji elektrycznych 241 silniki asynchroniczne.

Zależność czasu stopienia się wkładki topikowej od natężenia prądu nosi nazwę charakterystyki czasowo.

Charakterystyki te - podobnie jak dla przekaźników cieplnych - podawane są jako pasmowe.Z charakterystyk czasowo-prądowych możemy odczytać wsp. krotności potrzebny do sprawdzenia skuteczności SWZ. krotności k dla charakterystyki: L to 5,25 U to 12 K to 10 B to 5 C to 10 D to 20Modułowa aparatura zabezpieczająca zapewnia skuteczną ochronę instalacji i urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć oraz ochronę przeciwporażeniową jej użytkowników. Aparatura zabezpieczająca serii TX³ Najnowsza generacja dobrze znanych aparatów S 300 i P 300, zaprojektowanych aby spełniać wymagania nowoczesnych instalacji mieszkaniowych .z odpowiednio skoordynowanymi charakterystykami. Przykład Selektywność na realizowana przez połączone szeregowo bezpieczniki typu NH o tej samej kategorii użytkowania. ① Charakterystyka czasowo-prądowa z zakresem tolerancji W przypadku prądu zwarciowego o wartości 1kA, bezpiecznik 100 A znajdujący sięZ tej zamieszczonej poniżej charakterystyki można odczytać że dla czasu zarówno 0,2 jak i 0,4 oraz 5 s krotność prądu znamionowego zadziałania wyłącznika nadmiarowo-prądowego o charakterystyce B wynosi od 3 do 5. Tak samo korzysta się z charakterystyk innych zabezpieczeń jak wyłączniki ochronne czy bezpieczniki.W układzie instalacji pokazanym na rys. 1 zamiast wyłącznika nadprądowego o charakterystyce C - Z3 stosuje się wyłącznik selektywny E (rys. Jest to rozwiązanie skuteczne, ale niestety drogie. Charakterystyki czasowo-prądowe takiego układu są pokazane na rys. 7.Projekt instalacji elektrycznej Selektywność zabezpieczeń A B C Z1 Z2 Z3 a b Z4 Projekt instalacji elektrycznej Dwa zabezpieczenia są selektywne, jeżeli ich charakterystyki czasowo-prądowe nie mają punktów wspólnych Projekt instalacji elektrycznej 1..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz