Interpretacja ogólna ministra finansów 2019

27 września 2019 14:04


INTERPRETACJA OGÓLNA NR PT9.8101.1.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust.INTERPRETACJA OGÓLNA NR DD1.8201.1.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia prawidłowego momentu rozpoznania jako kosztu uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na wytworzenie wyrobisk ruchowych (przyścianowych) oraz wydatków poniesionych na zbrojenia ścian wydobywczych w kopalniach podziemnych służących wydobyciu kopalin .Warszawa, dnia 15 kwietnia 2019 r. 46 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT9.8101.1.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług w świetleStrony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Interpretacja ogólna dotyczy statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług po wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r.

o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r.

o kosztach komorniczych.Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Wyszukiwarka interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).Ogólne interpretacje podatkowe Ministra Finansów. Interpretacje indywidualne. W odróżnieniu do interpretacji ogólnych, interpretacje indywidualne są wydawane tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Co prawda organy podatkowe niższego szczebla nie są formalnie związane interpretacjami ogólnymi, tym niemniej takie interpretacje respektują. Niestety Minister Finansów niechętnie i dość rzadko wydaje interpretacje ogólne. Od ich wprowadzenia w lipcu 2007 r. do ordynacji podatkowej .Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Obowiązek wydawania Dziennika Urzędowego został nałożony na Ministra Finansów ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. z 2011 r.Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art.

14a oraz art.

14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r.Interpretacja ogólna dotyczy statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług po wejściu w życie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych .Czytaj więcej o Interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów - stosowanie 8% stawki VAT dla dostaw sznurka do maszyn rolniczych na tle przepisów art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 78 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług »W dniu 15 kwietnia 2019 r. Minister Finansów wydał Interpretację ogólną Nr PT9.8101.1.2019 w sprawie statusu komorników sądowych jako podatników podatku od towarów i usług.Niniejsza interpretacja dotyczy statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług po wejściu w życie ustawy o .Interpretacja ogólna w sprawie komorników 02.01.2019 09:15 Ministerstwo Finansów poinformowało, że w najbliższym czasie wyda interpretacje ogólną przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT działalności komorników sądowych od 1 stycznia 2019 r., tj.Niemniej, w ocenie MF, interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r.

nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych (Dz. 31 .W dniu 24 stycznia br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą niektórych zagadnień dotyczących cen transferowych (sygn. DCT.8201.1.2018). Interpretacja ogólna w zakresie cen transferowych - jakie są najważniejsze kwestie jakie wynikają z tej interpretacji?Z wydanej 12 października 2018 r. interpretacji ogólnej ministra finansów wynika, że opłata reprograficzna nie podlega podatkowi VAT (interpretacja nr PT3.8101.2.2018). Nie jest to bowiem wynagrodzenie za usługę. Interpretacja potwierdza dotychczasowe orzecznictwo TSUE i NSA.Interpretacja ogólna prawa podatkowego chroni podatników. 13:22 15.11.2013. ogólne publikowane są w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, a także zamieszane w Biuletynie Informacji Publicznej.Od 2007 r., kiedy narzędzie to zostało wprowadzone, Minister Finansów wydał tylko 53 interpretacje ogólne.MINISTER FINANSÓW Szanowny Panie Premierze, w odpowiedzi na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji podatkowych dotyczących projektu interpretacji ogólnej w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawamiWprowadzona 1 stycznia 2012 r.

nowelizacja przepisów zmieniła status interpretacji ogólnej.

Wcześniej, w odróżnieniu od interpretacji indywidualnej, interpretacja ogólna był wydawana wyłącznie z urzędu przez Ministra Finansów, obecnie zaś może być ona wydana również na wniosek podatnika.Spółka posiada interpretację indywidualną z dnia 13 lutego 2009 r., która pozwala spółce na odliczanie VAT w przypadku, gdy kontrahenci spółki opierając się na indywidualnych interpretacjach lub kierując się pismem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. dokumentują przyznane przez spółkę premie poprzez wystawienie faktury VAT.Czytaj więcej o Interpretacja ogólna Nr PT3.8101.2.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie traktowania w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opłat uiszczanych na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 20(1) ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na rzecz organizacji .Ustalenie istotności transakcji lub innego zdarzenia na potrzeby obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej powinno odbywać się w odniesieniu do transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju. Fakt zawarcia analogicznej transakcji jednego rodzaju z różnymi podmiotami .Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie VAT od usług ściśle związanych z profilaktyką, zachowaniem, poprawianiem i przywracaniem zdrowia jest korzystna zarówno dla szpitali, jak i wykonawców usług - uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).Interpretacja ogólna nr PT9.8101.1.2019 Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług w świetle przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca .Na co zwrócić uwagę i jakich błędów w kwalifikacji i administracji unikać. Analizę bieżącego podejścia przedsiębiorców w kontekście rozstrzygnięć w zakresie 50% KUP oraz ogólnej interpretacji Ministra Finansów przedstawią i skomentują nasi eksperci. Uczestnicy webcastu poznają odpowiedzi na pytania:Komornicy nie podlegają podatkowi VAT. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów nr PT9.8101.1.2019. Leszek Bloch 15 kwietnia 2019 5 komentarzyInterpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i trybunałów Inny. Wybierz. w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Minister Finansów. Wybierz.Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie statusu komorników sądowych jako podatników VAT Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15. Przejdź do. Sekcje tej strony. Pomoc w zakresie dostępności. Facebook. 11 czerwca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od .JPK w jednostkach sektora finansów publicznych - interpretacja ogólna. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która określa termin, od którego jednostki sektora finansów publicznych powinny stosować nowe obowiązki, wynikające z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz