Interpretacja naczelnika urzędu skarbowego

24 listopada 2019 22:19


W Postanowieniu z dnia 17 maja 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. W ocenie organu pierwszej instancji wypłacane pracownikowi świadczenie urlopowe jest elementem treści stosunku pracy, nie jest jednak składnikiem wynagrodzenia zasadniczego.Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2005 r.Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o VAT, właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. W myśl art. 3 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są wykonywane na .Zażalenie na postanowienie urzędu skarbowego należy wnieść w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia. Zażalenie wnosi się do dyrektora izby administracji skarbowej, za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Oznacza to, że list należy zaadresować do organu, który wydał nasze postanowienie.W odpowiedzi na złożone wnioski w dniu 11.08.2005r. Spółka otrzymała jedną wiążącą interpretację, a w dniu 21.12.2005r. otrzymała trzy kolejne interpretacje wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wszystkie 4 interpretacje potwierdziły przedstawione we wniosku przez Spółkę stanowisko.

W dniu 28.12.2006r.Do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego, minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza osobę pełniącą odpowiednio obowiązki dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego (art. 5 ust. 5c ww. ustawy o urzędach i izbach skarbowych).1) Czy zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, w formie złożenia w urzędzie skarbowym za pośrednictwem KRS umowy Spółki określającej przyjęteArt. 28 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy: 1) ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności .jaka jest właściwość Naczelnika Urzędu Skarbowego i sposób rozliczenia z podatków w związku z przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę jawną? Do opodatkowania spółek jawnych, cywilnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo - akcyjnych nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od .Potwierdzając stanowisko Spółki, w wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż zawiadomienie, które Spółka złożyła Naczelnikowi Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2008r., informujące o zmianie roku podatkowego na rok kalendarzowy, skutkuje zmianą tego roku od dnia 1 czerwca .Podatnik, który nie wie, jak zastosować niejasny i nieprecyzyjny przepis prawa podatkowego w praktyce, może zwrócić się o wyjaśnienie do urzędu skarbowego.

Za tym, że warto to uczynić .UZASADNIENIE.

W dniu 14 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej skutków przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową w zakresie podatku od towarów i usług odnośnie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników odnośnie sukcesji NIP.Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 Spółki zostało złożone do Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej: Urząd Skarbowy) w dniu 16 stycznia 2007 r. Data rozpoczęcia prowadzenia przez Spółkę działalności określona została w zgłoszeniu identyfikacyjnym na dzień 17 stycznia 2007 r.Zgodnie z art. 1a ust. 5 ustawy, o podatku dochodowym od osób prawnych, naczelnik urzędu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzędu skarbowego odmówi zarejestrowania umowy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.Art. 131 Ordynacja podatkowa (Ord. Podatk.). Naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa .Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i .Działając w sytuacji uzasadnionej konieczności zmiany warunków mieszkaniowych poprzez uciążliwości związane z konstrukcją budynku (IV p.

bez windy) oraz zmianą sytuacji rodzinnej (narodziny dziecka) dokonaliśmy zakupu nowego mieszkania.

Na poczet spłaty kredytu postanowiliśmy sprzedać .we właściwych urzędach skarbowych - jest ich 400 w całym kraju - lub w centrach obsługi funkcjonujących w niektórych urzędach skarbowych (sprawy w tych centrach można załatwiać niezależnie od właściwości naczelnika urzędu skarbowego), w 143 oddziałach celnych. Ważne!Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Dyrektor Izby Skarbowej w .W myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas .Zastępca Naczelnika MUCS w Warszawie - Delegatura Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego III "Port Lotniczy" w Warszawie Grzegorz Biczyk , tel. 22 650 48 93, 22 650 34 30 Zastępca Naczelnika MUCS w Warszawie - Delegatura Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Radomiu, Pruszkowie oraz w SiedlcachInterpretacja wydana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nie może zostać zmieniona tylko z tego powodu, że Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uzna, że jest ona błędna.

Niezbędne jest wykazanie, że doszło do rażącego naruszenia prawa.Czy zawiadomienie urzędu skarbowego w.

jest skuteczne i wypełnia wymogi art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ten sposób, że:1. bieżącym rokiem podatkowym jesUrząd Skarbowy działa pełną parą i stosuje wszelkie dostępne mu metody, by upomnieć się o pieniądze od przedsiębiorców. Ci zaś skarżą się, że są to działania na granicy prawa.Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP). Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Zakopanem Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Zakopanem. Kierownictwo Urzędu Skarbowego w Zakopanem. Źródło: US w Zakopanem. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem Paweł Kluska ul. .Pana zdaniem, na podstawie interpretacji i wyroków NSA, formularz NIP-1 nie stanowi w żaden sposób oświadczenia woli o sposobie rozliczania się z podatku dochodowego oraz obowiązku złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w tej szczególnej sytuacji, gdy naczelnik urzędu skarbowego odmawia .Przed wydaniem interpretacji przez właściwego dyrektora izby skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego wszczął wobec podatnika postepowanie podatkowe oraz wydał decyzję, w której wyłączył .Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Objaśnienia podatkowe; Ogłoszenia. Zamówienia publiczne; Nabór;. Czytaj więcej o Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle » Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle. Źródło: Urząd Skarbowy w Jaśle.Urzędu w dniu 04.12.2006r. przy piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach z dnia 27.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie właściwości miejscowej urzędu organu podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc .W związku ze zmianą przepisów VAT od 1 lipca 2018 r. i wprowadzeniem do tej ustawy mechanizmu podzielonej płatności (split payment), czy niezbędne jest zgłoszenie rachunku VAT do urzędu skarbowego w związku z jego utworzeniem. Ponadto w jakim terminie i do kiedy należy zgłosić rachunek VAT do urzędu skarbowego..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz