Interpretacja art 306 kk

22 października 2021 04:12


306 Kodeks karny (KK). Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Zatarcie skazania za przestępstwo z art. 306 Kk następuje co do zasady z upływem 10 lat (kara pozbawienia wolności), 3 lat (kara ograniczenia wolności) albo z upływem roku (kara grzywny) od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Z istotnym wyjątkiem: otóż na wniosek skazanego na karę pozbawienia wolności .Nie kwestionując jednak faktu, że jakikolwiek czyn zabroniony może się odnosić również do innych dóbr prawnych, za niewłaściwą trzeba uznać taką interpretację art. 306 KK, która dopuszczałaby przyjęcie wykonania jego znamion w okoliczności zachowania, które nie narusza prawnego dobra.236 zatajanie dowodów niewinności osoby podejrzanej, art. 245 używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania, art 270-277, art 278-294 lub w art 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. § 1b.podczas kontroli ruchu drogowego policjant ma mieć prawo odczytu wskazania licznika przebiegu (art. 129l pord); cofanie licznika oraz niezawiadomienie stacji kontroli pojazdów o jego wymianie będzie przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 5 (art.

306a kk).

306a kk (projekt) § 1.Art. 306 KK | Fałszowanie Znaków Identyfikacyjnych | Kodeks Karny Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Aktualizacja 16.02.2017 r. MGArtykuł 306 kodeksu karnego - Art. kk Aktualny kodeks karny zawierający wszystkie definicje artykułów i paragrafów kodeksu karnego. Zbiór przepisów regulujących odpowiedzialność karną obywateli państwa Polskiego.Art. Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Fałszywy numer vin a art.306 k.k a niewiedza sprzedającego. Witam!Proszę o odpowiedź! Jak rozumieć art 306 kodeksu karnego ,,Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".Kiedy przez cały okres użytkowania mojego .Sygn. akt V KK 100/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy - Izba Karna w składzie: SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Włodzimierz Wróbel SSA del. do SN Dariusz Kala (sprawozdawca) Protokolant: Anna Kowal w sprawie A.K. skazanego za przestępstwo z art. 306 k.k.236 zatajanie dowodów niewinności osoby podejrzanej, art.

245 używanie przemocy lub groźby w celu wywarcia wpływu na uczestnika postępowania, art 270-277, art.

Kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzie pomiarowe lub probiercze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega, kto podrobionego albo przerobionego narzędzia .Art. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.Art. 306a. Kodeks karny - § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej .Art. Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub .Omowienia i interpretacje art.

306kk: janbar: Szukam uzasadnien, omowien i interpretacji tego artykulu.

"kto usuwa , podrabia lub przerabia znaki idetyfikacyjne, date produkcji lub date przydatnosci towaru lub urządzenia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" Nie jest to pewnie caly artykul, ale czy jak kupie sobie krem do golenia i .art. 299 KK art. 308 Za przestępstwa określone w tym rozdziale odpowiada jak dłużnik lub wierzyciel, kto, na podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu nie mającego osobowości prawnej.Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi - analiza fałszowania pieniędzy art. 310 k.k. W Polsce podobnie jak we wszystkich innych państwach europejskich, fałszowanie pieniędzy jest przez prawo zakazane. W polskim prawie karnym przestępstwo to jest określane jako zbrodnia.Sygn. akt V KK 306/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon (sprawozdawca) SSN Jarosław Matras Protokolant Barbara Kobrzyńska przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Zbigniewa Siejbika, w sprawie B. K.Najlepszym przykładem braku winy (art 1 § 3) są ustawowe okoliczności wyłączające wine jak np.

26 § 2 kodeksu karnego (stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca wine, nie mylić z § 1.

29 kk.Co do pozaustawowych okoliczność wyłączających wine proponuje poczekać na wykład/ćwiczenia bo co do ich .Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych. Opis działania formularza.Art. Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Art. 305 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.art. 305 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany,. Kto usuwa, podrabia .Zastosowania art. 306g tej ustawy do podmiotu,. Zgodnie z przepisem art. 306 g ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe, za zgodą zbywającego, wydają na wniosek nabywcy, o którym mowa w art. 112 § 1, zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego. Interpretacja .Zgodnie z art. 305 § 1 Kodeksu karnego „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".Porada prawna na temat art.306 1 kk. Nie szukaj dłużej informacji na temat art.306 1 kk, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie, błyskawicznie, anonimowo.1061-IPTPP2.4512.227.2016.1.KK | Interpretacja indywidualna. zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. .Interpretacja ogólna prawa podatkowego pomocna jest przy rozbieżności stanowisk organów podatkowych czy kontrowersyjnych przepisach podatkowych. Korzystna dla podatnika interpretacja. Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r) interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.§ 2. Przepisy art. 14e i art. 14i .Art. 303 kk Art. 304 kk Art. 305 kk Art. 306 kk Art. 307 kk Art. 308 kk Art. 309 kk: Obowiązuje od: Kodeks Karny / Art. 306: Art. Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia,.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz