Scharakteryzuj proces generalizacji mapy

15 października 2019 10:19


Pobierz: scharakteryzuj proces generalizacji mapy.pdf
Generalizacja kartograficzna, generalizacja mapy, uogólnienie mapy (łac. generalis - powszechny, ogólny) - w kartografii proces zmniejszania szczegółowości mapy podczas prac redakcyjnych związanych ze zmniejszaniem skali mapy. O generalizacji decyduje, oprócz skali, także przeznaczenie mapy. treść mapy ściennej, którą ogląda się z dużej odległości, podlegać będzie .Generalizacja kartograficzna, generalizacja mapy, uogólnienie mapy (łac. generalis - powszechny, ogólny) - w kartografii proces zmniejszania szczegółowości mapy podczas prac redakcyjnych związanych ze zmniejszaniem skali mapy. O generalizacji decyduje, oprócz skali, także przeznaczenie mapy. treść mapy ściennej, którą ogląda .Generalizacja kartograficzna, generalizacja mapy, uogólnienie mapy (łac. generalis - powszechny, ogólny) - w kartografii proces zmniejszania szczegółowości mapy podczas prac redakcyjnych związanych ze zmniejszaniem skali mapy. O generalizacji decyduje, oprócz skali, także przeznaczenie mapy. treść mapy ściennej, którą ogląda .(Bader, 2001). Celem generalizacji jest pominięcie mniej istotnych, a uwypuklenie ważniejszych treści, przy jednoczesnym zachowaniu elementów charakterystycznych oraz czytelności i estetyki mapy (Weibel, Dutton, 1999). Kluczowe znaczenie w procesie generalizacji mapy ma jej przeznaczenie, warunkujące odpowiedni dobór treści oraz sposóbPodstawowymi cechami mapy , decydującymi o jej szerokim zastosowaniu są: - zastosowanie znaków umownych do prezentacji treści mapy ,czyli grafika - dokonany dobór i uogólnienie elementów treści mapy, czyli generalizacja - możliwość określenia położenia geograficznego dzięki zastosowaniu odwzorowań kartograficznych w konstrukcji .W procesie komputerowego sporządzania map generalizacja występuje na etapie kodowania danych kartograficznych, powstawania obrazu pod-stawowej mapy tematycznej, tworzenia zgeneralizowanych zbiorów da-nych tematycznych oraz powstawania mapy wynikowej.

Generalizacja w trakcie kodowania przestrzennego rozmieszczenia kartowanych elementówproces prowadzący do.

Proces ten przyczynia się do zwiększenia czytelności mapy.uogólnienie mapy (łac. generalis - powszechny, ogólny) - w kartografii proces zmniejszania szczegółowości mapy podczas prac redakcyjnych związanych ze zmniejszaniem skali mapy. O generalizacji decyduje, oprócz skali, także przeznaczenie mapy. treść mapy ściennej, którą ogląda się z dużej odległości, podlegać będzie .Proces w organizacji i zarządzaniu najczęściej definiowany jest jako zbiór czynności, wzajemnie ze sobą powiązanych, których realizacja jest niezbędna dla uzyskania określonego rezultatu (najczęściej polegającego na zaspokojeniu potrzeb klienta wewnętrznego lub zewnętrznego). W każdej organizacji realizowanych jest wiele różnorodnych procesów np.generalizacja mapy — proces zmniejszania szczegółowości mapy jako konsekwencja zmniejszania jej skali. Może podlegać częściowej automatyzacji dla niektórych rodzajów obiektów i map (np. topograficznych), i pozostawieniu na niej najważniejszych szczegółów (rzeki, budynki).Wyjaśnij, czym jest mapa i na czym polega proces generalizacji map 2. Uzupełnij schemat podziału map Korzystając z załączonej mapy topograficznej „Kaskada Soły" wykonaj zadania od 3 do 8 3.

Oblicz odległość w linii prostej między Urzędem Gminy w Czernichowie (E6) a szczytem Rogacz (C5).

Polega m.in. na upraszczaniu rysunku obiektów geograficznych np. przebieg linii brzegowej , stosowaniu różnego rodzaju symboli przedstawiających złożone struktury przestrzenne i ich cechy.Poprawność przyjętej koncepcji generalizacji można w znacznym stopniu zwe-ryfikować stosując a,nalizę straty informacji w procesie generalizacji i wykorzy-stując do oceny zakresu uogólnienia mapy gleb określenie stopnia generalizacji treści jednostek glebowych.Formalizacja oznacza proces, w którym cele i strukturę organizacji ugruntowuje się w organizacyjnych przepisach, budując wzorce postępowań i zależności, oraz procedury działania i funkcjonowania (Piotrowski W., Organizacja jako maszyna, w: Latusek - Jurczak D., Olejniczak T., Piotrowski W. (red.) 2018, s. 96).Generalizacja kartograficzna, generalizacja mapy, uogulnienie mapy (łac. generalis - powszehny, ogulny) - w kartografii proces zmniejszania szczegułowości mapy podczas prac redakcyjnyh związanyh ze zmniejszaniem skali mapy. O generalizacji decyduje, oprucz skali, także pżeznaczenie mapy.

treść mapy ściennej, kturą ogląda się z dużej odległości, podlegać będzie .Mapy topograficzne można kupić.

w BDOT10k - w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej, danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu oraz danych zawartychtradycyjnych koncepcji generalizacji, dotycz ących poszczególnych elementów tre ści mapy, natomiast w drugim podejmowane s ą starania cało ściowego ujmowania generalizacji, a wi ęc rozwijania nowych modeli dla tego procesu. Wi ększo śćtod generalizacji konkretnej klasy. Na etapie redakcji mapy zauwa¿ono, ¿e konieczna jest tak¿e tak zwana generalizacja redakcyjna, zw³aszcza dla obiektów punktowych. Analizuj¹c prezentacjê kartograficzn¹, zi-dentyfikowano dodatkowy problem konfliktów graficznych. Szczególnie intensywnie by³ onmapie. Dotychczasowa generalizacja koncentrowała się na procesie zmian obrazu kartograficznego obiektu wraz ze skalą mapy. Wraz z nadejściem XXI w. obserwuje się wyraźne odchodzenie od mapy tradycyjnej, zastępowanej bazami danych karto-graficznych, a to wymusza inne podejście do generalizacji, która często ma charakterAbstrakty: Automatyczna generalizacja danych przestrzennych była i jest celem badań wielu ośrodków naukowych na świecie.Niestety, ani obecny stan wiedzy, ani też istniejąca technologia nie pozwalają tego celu w pełni zrealizować.

Jednym z czynników utrudniających automatyczną generalizację danych przestrzennych jest złożoność,.

Istotą generalizacji w tym ujęciu nie jest analiza struktury graficznej elementów występujących na mapie, lecz poznanie struktury obiektów i zjawisk geograficznych, które są pierwowzorem modelu kartograficznego.Kartografia Mapy jako narzędzie Podaj definicję mapy i wymień jej elementy składowe. Wymień jakie znasz rodzaje map. Wyjaśnij pojęcie generalizacji mapy. Wymień rodzaje skal. Podaj jak przeliczać skale map. Wyjaśnij która mapa jestbem i in., 2007) generalizacji w ogóle nie powinno się traktować jako procedury uprasz-czania geometrycznego, lecz jako proces poznania rzeczywistości geograficznej i jej opisu na różnych poziomach uogólnienia (tzw. „proces oparty na zrozumieniu"). „Istotą gene-3. wie na czym polega proces generalizacji mapy. b) Umiejętności Uczeń: 1. umie zamieniać skalę liczbową na skale mianowaną i liniową (i odwrotnie), 2. umie stwierdzić które mapy są bardziej zgeneralizowane a które mniej, 3. umie stwierdzić czy dana mapa jest mapą ogólnogeograficzną czy tematyczną,Mam wymyśłeć algorytm do autoamtycznej generalizacji map wektorowych, tak aby nasze mapy w gpsach były dokładniejsze, chodzi o drogi i rzeki, jakie propozycje mozna przedstawić? Na podstawie mapy polski w mapedit.Przebieg funkcji semiwariogramu jest wykorzystywany w algorytmie krigingu do obliczania wag oddziaływań punktów mających wpływ na wynik interpolacji (Gołaszewski 1997, 2000, Błaszczyk 2001), dlatego dobór parametrów semiwariogramu bezpośrednio decyduje o jakości interpolacji oraz stopniu generalizacji obrazu mapy. Generalizacja .CHARAKTERYSTYKA MAPY TOPOGRAFICZNEJ ORAZ JEJ WYKORZYSTANIE… 31 towanego obszaru. W Europie Zachodniej przyj ęto poziom odniesienia Am-sterdam (A)). A = K + 0,16m Tre ść mapy topograficznej jest współzale Ŝna od procesu generalizacji, który po-lega na uogólnieniu i pomini ęciu mniej istotnych szczegółów terenowych w procesieWykorzystanie metod morfologii matematycznej w procesie generalizacji… 23 gii matematycznej, które zostały wykorzystane do odpowiedniego przygotowania danych poprzez ich uproszczenie. Morfologia matematyczna w procesie generalizacji baz danych przestrzennychShowing page 1. Found 0 sentences matching phrase "Generalizacja mapy".Found in 0 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz