Scharakteryzuj otoczenie przedsiębiorstwa

10 października 2019 08:31


Otoczenie przedsiębiorstwa jest sumą czynników i procesów, które funkcjonują w środowisku firmy. Czynniki te mają wpływ na działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo, które stale wchodzi z nimi w różnego rodzaju interakcje. Otoczenie stanowi siłę zewnętrzną wobec przedsiębiorstwa, które nie ma na część czynników .Również otoczenie rynkowe ma wpływ na podejmowanie decyzji przez przedsiębiorstwa. Otoczenie rynkowe bezpośrednio związane jest z konkurencją. Firma musi znać swoich konkurentów i musi być od nich lepsza: lepsze ceny, lepsza jakość, lepszy dojazd. Konkurencja bowiem polega obecnie na presji do ciągłego podnoszenia jakości. M.Otoczenie organizacji - czynniki i procesy, które bezpośrednio i pośrednio oddziałują na przedsiębiorstwo. Otoczenie wpływa na warunki organizacji -jej funkcjonowania, określa reguły gry, a także możliwości rozwoju, kreując szanse, ale również bariery i zagrożenia (A.K. Koźmiński, W. Piotrowski 2002 s. 30-31.)2 Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na dwie części: otoczenie bliższe (mikroekonomiczne) konkurencyjne, branżowe, sektorowe, otoczenie dalsze (makroekonomiczne). Każda organizacja jest ściśle powiązana z otoczeniem. Tylko dzięki temu może ona trwać i rozwijać się. Z otoczenia bowiem czerpie informację, energię, dostarczając mu w zamian swoje produkty, informacje .materiały dla studentów: 08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe:  08.Przedsiębiorstwo i jego otoczenie dalsze i bliższe.

Otoczenie bezpośrednie (dalsze), polityczno - prawne, socjalno - kulturowe, ekonomiczne, techniczne II.

Otoczenie pośrednie (bliższe), rynek p * Zarządzanie wkuwanko.pl"Misja określa rolę jaką spełnia przedsiębiorstwo na rzecz otoczenia. Rolę nadzwyczajną, tzn. misja określa, co nadzwyczajnego, czego nie dają inne firmy, dostarcza moja firma. Te nadzwyczajne wartości wiążą się ze źródłami przewagi konkurencyjnej"otoczenie polityczno-prawne, włączają się w nie przepisy prawne oraz oddziaływania elit politycznych, otoczenie międzynarodowe, są to relacje pomiędzy różnymi krajami, które mają wpływ na przedsiębiorstwa, otoczenie technologiczne, wliczają się tutaj technologie i techniki, np. produkcyjne.Wyróżniamy cztery odmiany tych scenariuszy: • scenariusz optymistyczny - tworzymy zakładając najbardziej korzystne dla przedsiębiorstwa zmiany w otoczenie, • scenariusz pesymistyczny - tworzą te trendy i procesy, które będą miały negatywny wpływ na przedsiębiorstwo, • scenariusz niespodziankowy - to scenariusz, w którym .Makrootoczenie jest jedną z ważniejszych kwestii branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wchodzeniu na rynek, a także w podejmowaniu działań w trakcie funkcjonowania firmy.W literaturze pojawia się ono również jako otoczenie ogólne przedsiębiorstwa. Makrootoczenie jest zespołem czynników zewnętrznych, które wpływają na przedsiębiorstwo i wynikają one z jego działania .Otoczenie przedsiębiorstwa (ang.

business environment), otoczenie organizacji - całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących.

otoczenie demograficzne - dokładne rozpoznanie pozwala na umiejscowienie przedsiębiorstwa w takim otoczeniu, które zapewni jak najwięcej klientów, a tym samym jak największe zyski.Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia, pracowników, wszystkich interesariuszy i społeczności, w której działa firma.2. Ekonomiczne czynniki otoczenia przedsiębiorstwa. Majątek niewidzialny jest częścią przedsiębiorstwa, a jego kształtowanie zależy m.in. od otoczenia przedsiębiorstwa, które oddziałuje w sposób bezpo-średni i/lub pośredni na poszczególne jego składniki. Otoczenie przedsiębiorstwa jest sumą czynników, które funkcjonują w » strategia-marketingowa-wawel » Pozycja rynkowa „Wawel" S.A. jako podstawa doboru strategicznego » Analiza mikrootoczenia Analiza mikrootoczenia. Mikrootoczenie (otoczenie bliższe) składa się z konkretnych organizacji lub grup, które mogą wpływać na przedsiębiorstwo.w otoczeniu, co pomoże przygotować odpowiednią strategię.

Bardzo ważne są odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące otoczenia przedsiębiorstwa, w celu.

W jakich warunkach gospodarczych funkcjonuje przedsiębiorstwo (ożywienie lub pogorszenie koniunktury)? 2.Misja, wizja i cele przedsiębiorstwa. Jedną z pierwszych czynności przy planowaniu nowego przedsięwzięcia jest z pewnością sformułowanie w sposób zwięzły i syntetyczny misji jaką będzie pełnić przedsiębiorstwo. Stanowi ona bowiem tzw. posłannictwo firmy oraz rolę jaką odgrywa w otoczeniu wśród odbiorców.• aby organizacja mogła działać sprawnie muszą być rozwiązane problemy dotyczące otoczenia zew i struktury wewnętrznej. ELEMENTY PROCESU ZARZĄDZANIA 1. Kreacja nowej koncepcji, myśli dotyczącej aktywności przedsiębiorstwa; 2. Inicjacja działań innowacyjnych - opracowanie projektu decyzji i ich podjęcie 3.Potencjał, który jest związany ze zdolnością otoczenia do stwarzania organizacji możliwości trwania, regularnego wzrostu lub rozwoju. W tym ujęciu można mówić o otoczeniu o niskim bądź wysokim potencjale; Występowanie szans i zagrożeń, co stanowi konkretyzację potencjału otoczenia w warunkach jego zmienności i złożoności .Mikro i makro otoczenie przedsiębiorstwa charakterystyka - opracowanie tematu, spis treści, bibliografia, wyjaśnienie definicji. Opracowania typu: referat, praca .1 Anna Adamik, Marek Matejun Organizacja i jej miejsce w otoczeniu [ Po więcej publikacji zapraszam na ] 2.1.

Istota i cechy organizacji Podstawowymi obiektami zarządzania w gospodarce są organizacje.

Mimo że towarzyszą one człowiekowi od czasów antycznych, wciąż nie poznano ich w pełni oraz nie wypracowano jednolitego sposobu ich postrzegania.przedsiębiorstwa były studia nad literaturą przedmiotu, przede wszystkim z zakresu marketingu z uwagi na fakt, iż ogólne prawidłowości kreowania wizerunku przedsiębiorstwa są stosunkowo obszernie opisane w marketingowej literaturze źródłowej. Coraz częściej też tematyka wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcyPod pojęciem tym kryje się szereg elementów składających się na sposób, w jaki firma jest obecna w umysłach klientów bądź konsumentów. To istnienie naszej firmy w świadomości klientów, pracowników i partnerów biznesowych jest kluczowym aspektem tworzenia wizerunku organizacji w bliskim i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa.29 przedsiębiorstwo coraz bardziej odbiegają od tego, co było znane w przeszłości. 30 Wzrost intensywności otoczenia, świadczący o tym, że utrzymywanie połączeń między 31 przedsiębiorstwem a jego partnerami w otoczeniu pochłania coraz więcej energii i uwagi 32 kierownictwa.VI.Obecność przedsiębiorstwa w otoczeniu Przedsiębiorstwo służy otoczeniu , zaspokaja jego potrzeby i przyczynia się w większym lub mniejszym stopniu do jego rozwoju.

Dlatego też musi obserwować otoczenie i analizować zachodzące w nim zmiany, wsłuchiwać się w sygnały.

Tabela 1. Odpowiedzi na pytanie dotyczące przeprowadzania analiz otoczenia Lp. Czy w Państwa firmie przeprowadzane są analizy otoczenia przedsiębiorstwa? Liczba odpo-wiedzi Odpowiedzi [%] 1 Tak 146 100,0 2 Nie 0 0,0 3 Nie wiem 0 0,0strony - zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed niedoborem zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów, a z drugiej strony - aby nie dopuścić do wzrostu kosztów pracy poprzez nadmiar pracowników. W wyniku planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie powstają plany i programy zatrudnienia.Wyst ępuj ący tu podział na otoczenie bli ższe (mikrootoczenie, otoczenie bezpo średnie, konkurencyjne lub zadaniowe) oraz otoczenie dalsze (makrootoczenie, otoczenie po średnie lub otoczenie ogólne) zwi ązany jest z sił ą wpływu i cz ęstotliwo ści ą interakcji zachodz ących mi ędzy elementami otoczenia a organizacj ą.Tabela 1.2. Porównanie cech ekstrawertyka z cechami introwertyka. Zróżnicowanie i rozpiętość cech osobowościowych zdefiniowanych przez Hipokratesa w połączeniu z ekstrawertycznością i introwertycznością obrazuje model Hansa Jürgena Eysencka [wym. hansa jurgena ajzenka]. Analizując go, zwróć uwagę na cechy zaznaczone na czerwono, gdyż odpowiadają one osobie przedsiębiorczej.Narzędzia informatyczne są obecnie warunkiem funkcjonowania systemów wspomagania produkcji i logistyki. Systemom informatycznym wspomagającym działanie przedsiębiorstwa w tym zakresie poświęcone zostało niniejsze opracowanie. Systemy wspomagające produkcję i logistykę w przedsiębiorstwieMikrootoczenie, otoczenie konkurencyjne lub otoczenie bliższe przedsiębiorstwa - w ekonomii są to wszystkie czynniki, zarówno grupy jak i konkretne podmioty, które mają bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać. Mikrootoczenie określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w określonym sektorze..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz