Scharakteryzuj kolonizacje grecka i fenicka na obszarach śródziemnomorskich

24 października 2019 05:22


W I tysiącleciu p.n.e., począwszy od 8 w. p.n.e. w obszarze basenu Morza Śródziemnego zaczęły powstawać pierwsze małe, lecz niezależne ośrodki, miasta - państwa, określane greckim słowem polis. Ta forma politycznej organizacji społeczeństwa była cechą charakterystyczną Starożytnej Grecji.Fenicjanie - państwo fenickie i kolonizacja fenicka U kresu XIII wieku środkowy obszar Syro-Palestyny zamieszkał nowy lud. Miał on otwarty dostęp do morza, a jednoczenie był, w dużej mierze, izolowany od wpływów innych mieszkańców Bliskiego Wschodu.Na czele państwa spartańskiego stało 2 królów.W trakcie wypraw wojennych jeden z nich wyruszał na bitwę, zaś drugi pozostawał w mieście.Najważniejsze decyzje państwowe należały do tzw.Rady Starszych, w skład której wchodziło 28 spartiatów z arystokratycznych rodzin jak i 2 władców.Członkami Rady Starszych mogli zostać .Warto zaznaczyć, że dalej na północ znajduje się wielki ośrodek Ugarit. Jednak jego historia kończy się w zasadzie w 1200 r. p.n.e., kiedy to przypada początek zaawansowanej cywilizacji fenickiej. Najważniejszymi miastami na tym obszarze były: Aradus, Byblos, Berytus, Sydon, Sarepta i Tyr.-Kolonizacja grecka i fenicka (750-500 r. p.n.e.) - na mapie przedstawiono obszary wpływów i kierunki ekspansji dwóch dominujących ówcześnie cywilizacji, walczących ze sobą o wpływy w basenie Morza Śródziemnego: greckiej oraz fenickiej.

Dodatkowo zaznaczono rozmieszczenie bogactw .Uwaga! Redakcja serwisu zapytaj przypomina: W okresie ciszy.

w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na forum jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy .Jednak z czasem zaczęły przekształcać się w małe miasteczka, pełniące rolę placówek i faktorii fenickich na utartych już przez nich szlakach. Natomiast na obszarach, na których wcześniej już funkcjonowały osiadłe społeczności, kolonizujący je Fenicjanie przejmowali istniejącą siatkę topograficzną.XXX 37. Kolonizacja grecka i fenicka. W okresie od 750 do 550 r. p.n.e. na terenach południowej Italii i na wschodzie Sycylii powstały liczne kolonie greckie, zwane Wielką Grecją (łac. Magna Graecia). Jeszcze wcześniej, bo ok. 800 r. na zachodniej Sycylii i w północnej Afryce nadmorskie osady obronne dla ochrony morskich szlaków .Wielka kolonizacja - termin „wielka kolonizacja" utworzony został przez historyków dla odróżnienia ruchu osadniczego, w którym brały udział polis greckie w okresie archaicznym, od podobnych zjawisk występujących w świecie greckim przed oraz po „wielkiej kolonizacji".W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych, w których brały udział całe plemiona, podczas .Fenicja (łac.

Phoenicia terra, stgr.

Φοινίκη; fenickie 𐤊𐤍𐤏𐤍) - starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, obejmująca tereny dzisiejszego Libanu, zachodniej Syrii i północnego Izraela. Południowa część Fenicji kończyła się górami Karmel i oddzielała Galileę w Palestynie od morza.VIII w. p.n.e. zapoczątkował okres rozwoju gospodarczego i kulturowego Starożytnej Grecji, trwający ponad czterysta lat. Jeszcze w okresie archaicznym (800 - 500 r. p.n.e.) rozpoczęła się tzw. Wielka Kolonizacja Grecka, która jak pierwsza w historii polegała na kolonizowaniu przez greckie miasta - państw.Wielka Kolonizacja - proces planowego tworzenia przez Greków (głównie z takich poleis, jak: Milet, Megara, Korynt i Chalkis na Eubei) osad o charakterze rolniczo-handlowym na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych, zachodzący w okresie VIII-VI w. p.n.e. na wybrzeżach Morza Czarnego, północnym obszarze nadbrzeżnym Morza Śródziemnego oraz wschodniej części Sycylii (południowa .Wyjaśnij, jaki wpływ na powstanie greckich miast‑państw miało środowisko naturalne. Scharakteryzuj gospodarkę starożytnej Grecji i opisz wpływ warunków naturalnych na jej charakter. Wytłumacz, na czym polegała wielka kolonizacja i jakie były jej przyczyny. Przedstaw spartański model wychowania.Przyjrzyj się mapie przedstawiającej obszary skolonizowane przez Greków.

Jaki wpływ miały warunki naturalne na wybór miejsc, w których zakładano kolonie?.

Kolonizacja grecka i fenicka. Na poniższej ilustracji znajdują się trzy znane ci elementy starożytnego teatru greckiego .Internetowa encyklopedia PWN - zawierająca ok. 200 tysięcy artykułów, haseł, ilustracji, kalendariów, tabel ze stale aktualizowanej bazy encyklopedycznej Wydawnictwa Naukowego PWN - to najlepsze źródło rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.Wskaż obszary basenu Morza Śródziemnego, na których sąsiadowały ze sobą kolonie greckie i fenick Odpowiedź na zadanie z Zrozumieć przeszłość. Kolonizacja grecka. Wskaż obszary basenu Morza Śródziemnego, na których sąsiadowały ze sobą kolonie greckie i fenickie .Nie zmieniły tego kolonizacje fenicka i grecka, które jednak ułatwiały wymianę osiągnięć i doświadczeń między żyjącymi daleko od siebie społecznościami. Prawdziwa rewolucja na obszarach śródziemnomorskich nastała natomiast wraz z narodzinami dwóch imperiów - państwa Aleksandra Wielkiego i Rzymu.Wielka kolonizacja grecka - gdzie powstały kolonie? Gdy trwała wielka kolonizacja grecka, czyli praktycznie przez całą epokę archaiczną, Grecy założyli wiele kolonii. Najważniejszymi są te założone w południowej Italii i na Sycylii - okrzyknięte mianem Wielkiej Grecji.Na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego: Ardos, Byblos, Sydon, Tyr.

Na Cyprze - miasto Salamina.

Ze wschodnich koloni sprowadzano zboże, solone i wędzone ryby, futra i niewolników. W zamian dostarczano oliwę i wyroby rzemieślnicze. Na południu, na wybrzeżu Afryki założono Naukratis (u ujścia Nilu), Kyrene, Apollonię.Sukcesywnie Rzymianie przejęli jednak zarządzanie na wyspie (włącznie z podatkami). Zboże z Sycylii odegrało kolosalną logistyczną rolę w podbojach rzymskich w II wieku przed Chr., zaś sama Sycylia cieszyła się wówczas okresem pokoju i prosperity. W latach 135-132 i 104-100 na Sycylii wybuchły dwa ogromne powstania niewolników.Wielka kolonizacja - termin "wielka kolonizacja" utworzony został przez historyków dla odróżnienia ruchu osadniczego, w którym brały udział polis greckie w okresie archaicznym, od podobnych zjawisk występujących w świecie greckim przed oraz po "Wielkiej kolonizacji".W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych w których brały udział całe plemiona, podczas "Wielkiej .charakteryzuje przebieg fenickiej i greckiej kolonizacji obszarów śródziemnomorskich, porównuje cele kolonizacji greckiej, fenickiej i rzymskiej, opisuje skutki starożytnej kolonizacji basenu Morza Śródziemnego, ocenia wpływ starożytnej kolonizacji w świecie śródziemnomorskim na kształtowanie się kultury europejskiejNa pewno dużą rolę w ukształtowaniu się tego pojęcia odegrał fakt, że wśród Greków różnice majątkowe długo nie były znaczące (zwłaszcza w porównaniu z monarchiami orientalnymi), bo kraj był ubogi i niemal wszyscy żyli z uprawy roli (wpływ miał na to też nowy, grecki sposób walki oraz przebieg kolonizacji).obszary kolonizacji fenickiej i greckiej, Kadyks, Sycyli ę, Sardyni ę, Korsyk ę, Kartagin ę, · opisuje przyczyny kolonizacji greckiej, · charakteryzuje przebieg fenickiej i greckiej kolonizacji obszarów śródziemnomorskich, · porównuje cele kolonizacji greckiej, fenickiej i rzymskiej, · opisuje skutki staro żytnej kolonizacji basenu .Kolonizacja grecka i fenicka (750-500 r.

p.n.e.) - na mapie przedstawiono obszary wpływów i kierunki ekspansji dwóch dominujących ówcześnie.

Dodatkowo zaznaczono rozmieszczenie bogactw naturalnych.Na rozkaz jednego z egipskich faraonów opłynęli dookoła Afrykę. Budowali doskonałe okręty, a jednym z najcenniejszych surowców, jakimi dysponowali, był libański cedr, który najlepiej ze wszystkich gatunków drzew śródziemnomorskich nadawał się na maszty żaglowców. Wyroby fenickiego rzemiosła były bardzo poszukiwane.W VIII-VI w. p.n.e. Ateny, Sparta i inne miasta państwa, ośrodki kultury Grecji prowadziły kolonizację wybrzeży Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. W 338r. p.n.e. państwa greckie podbili Macedończycy. Za czasów Aleksandra Wielkiego kultura grecka rozprzestrzeniła się na terenach Bliskiego i Środkowego Wschodu.2. Greckie poleis • Charakterystyka poleis greckich • Obszar starożytnego świata greckiego • Kulturowe, obyczajowe i polityczne elementy wspólnoty Greków w starożytności • Wielka Kolonizacja i jej znaczenie - prawidłowo stosuje pojęcie polis - wymienia główne cechy systemu polis - wskazuje na mapie najważniejsze regionyW końcu II tysiąclecia p.n.e. żeglarze feniccy zaczęli kolonizować obszary przybrzeżne, powstała wtedy najsłynniejsza kolonia fenicka, czyli Kartagina, która zasłynęła serią wojen z Rzymem, zakończonych, jej klęską. Miastami fenickimi rządzili królowie lub sufetowie (sędziowie).• lokalizuje na mapie: Kadyks, Sycylię, Sardynię, Korsykę, Kartaginę, • charakteryzuje przebieg fenickiej i greckiej kolonizacji obszarów śródziemnomorskich, OCENA DOBRA • pamięta daty: wojny Rzymu z Epirem, kapitulacji Tarentu, podbicia Syrakuz przez Rzym, • porównuje cele kolonizacji greckiej, fenickiej i rzymskiej ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz