• szkolnasciaga.pl

Charakterystyka wentylatora promieniowego wnioski

7 grudnia 2019 13:37


charakterystyki wentylatora. Charakterystyka wentylatora. Charakterystyki wentylatorów przedstawiane są zawsze dla ustalonej umownej gęstości powietrza ρ=1,2 kg/m 3 (tzw. warunki normalne: ciśnienie 101,3 kPa, temperatura 293,15 K). JeŜeli zachodzi konieczność przeliczenia charakterystyki na inne warunki, moŜna korzystać ze .1 Wyznaczanie charakterystyki wentylatora promieniowego (WENT 2) - opracował dr inż. Fortuna - Kraków, 2009 r. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wymiarowej charakterystyki wentylatora promieniowego przy umownej gęstościPełna charakterystyka wentylatora składa się więc z trzech charakterystyk: z charakterystyki podstawowej pc f qv , zwanej krzywą charakterystyczną, charakterystyki sprawności w f qv oraz charakterystyki mocy Nef f qv. Charakterystyki te można wyznaczyć na drodze doświadczalnej lub analitycznej.Charakterystyka wentylatora jest rozumiana jako zale *no ü pomi dzy obj to ciowym nat *eniem. ZACHWIEJA, JARZYNA, Diagnozowanie wentylatora promieniowego w warunkach zmian warto ci. 120 maszyna przep áywowa. Znacznie áatwiej takie testy. WNIOSKI Wyniki przeprowadzonych bada drgaCharakterystyki przepływowe wentylatorów zostały sporządzone dla czynnika o gęstości 1,2 kg/m³, przy temperaturze 20ºC. Na wykresach podano tylko część charakterystyk dla sprawności wentylatora większej od 70%.

Charakterystyka wentylatora promieniowego FK-20; Gęstość przetłaczanego powietrza γ=1,2kg/m³6.

Charakterystyka wentylatora Charakterystyką maszyny nazywamy zależność podstawową między wielkościami podstawowymi charakterystycznymi dla jej pracy (również w warunkach odbiegających od normalnego ruchu). Graficznym obrazem charakterystyki są krzywe będące wykresem funkcji wiążącej daneMonta Ŝu wentylatora nale Ŝy dokona ć w instalacji, do której wentylator przynale Ŝy. Wentylator przeznaczony jest do zabudowy szczelnej, to znaczy takiej, w której zarówno od strony wlotu jak i wylotu wentylatora s ą podł ączone elementy instalacji (rury, kształtki, armatura itp.).6. Sporządzanie charakterystyki wentylatora Pomiary i obliczenia są podstawą do sporządzenia charakterystyki zbiorczej wentylatora, pokazanej na rys. W tym celu naleŜy wykreślić zaleŜności ∆pc =f (qv)dla zadanych w trakcie wykonywania pomiaru połoŜeń przysłony stoŜkowej (oznaczone liczbami 1, 2, 3). OtrzymaneRzeczywista charakterystyka wentylatora Charakterystyką wentylatora nazywana jest krzywa obrazująca zależność między wytwarzanym sprężem a wydatkiem wentylatora p c = f(𝑉̇ ) Krzywa ta może być wyznaczona dla dowolnej prędkości obrotowej wirnika n.CHARAKTERYSTYKI WENTYLATORÓW Charakterystyki przepływowe wentylatorów zostały sporządzone dla czynnika o gęstości 1,2 kg/m3, przy temperaturze 200C.

Na wykresach podano tylko część charakterystyk dla sprawności wentylatora większej od 70%.

Charakterystyka wentylatora promieniowego WWOax-45 Gęstość przetłaczanego powietrza γ = 1 .Tak jak dawniej i dziś punktem wyjścia dla doboru jest charakterystyka pracy danego wentylatora. Taka charakterystyka powinna zawierać podstawowe dane: wydajność, ciśnienie całkowite, współczynnik sprawności oraz poziom hałasu. Jako przykład weźmy charakterystykę wentylatora osiowego typ AXN 12/56/800 MD (wykres 4 ).Pełna charakterystyka wentylatora składa się więc z trzech charakterystyk: z charakterystyki podstawowej , zwanej krzywą charakterystyczną, charakterystyki sprawności oraz charakterystyki mocy. Charakterystyki te można wyznaczyć na drodze doświadczalnej lub analitycznej.22 PB Charakterystyka wentylatora Informacje ogólne Charakterystyka wentylatora to zbiór wszystkich możliwych punktów pracy wentylatora, pokazuje zależność między przepływem a ciśnieniem. Ciśnienie to jest zawsze przedstawione jako całkowity wzrost ciśnienia Δpt 2.wentylatora promieniowego 67 3.6.1. Rodzaje łopatek w wirnikach promieniowych 68 3.6.2. Schemat konstrukcyjny wentylatora promieniowego 70 3.7. Schemat i parametry geometryczne wentylatora osiowego 71 3.7.1. Schemat konstrukcyjny wentylatora osiowego 74 4. Teoria wentylatorów 75 4.1. Podstawowe równanie maszyn przepływowych 75 4.2.Znajomość charakterystyki jest konieczna celem właściwego doboru wentylatora w pracach projektowych instalacji wentylacyjnej, przestrzegania właściwej eksploatacji jak również ocenie pracy.

Charakterystyka indywidualna przy stałej częstości obrotów Na rys.

przedstawiono charakterystykę wentylatora promieniowego.wentylatora przetaczającego czynnik przez rurociąg. Zmiana charakterystyki oporów poprzez dławienie przepływu w rurociągu. Jest to najprostszy sposób regulacji wydajności, ale zarazem nieekonomiczny, ponieważ charakterystyka wentylatora pozostaje stała - wprowadzony zostaje dodatkowy opór do pokonania przez wentylator.wentylatora w tym zakresie nie jest wskazana, ze względu na niską sprawność, skłonność do powstawania pulsacji przepływającego czynnika, oraz możliwości wystąpienia silnych drgań elementów wentylatora zagrażających ich wytrzymałości. Rys.1. Przykładowe charakterystyki aerodynamiczne wentylatora 1.5.Szczególne znaczenie ma charakterystyka wentylatora wiążąca wytwarzane ciśnienie z. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wydajności wentylatora promieniowego zamontowanego. spostrzeżenia i wnioski, w szczególności odpowiedzi na zamieszczone wcześniej pytania.Wentylatory oraz ich zespoły w chłodzeniu urządzeń elektronicznych Poniedziałek, 26 kwietnia 2010 | Technika. Chociaż technologie energooszczędne w elektronice są coraz popularniejsze, mało prawdopodobne jest, by kiedykolwiek całkowicie zrezygnowano z mechanicznych urządzeń chłodzących.pełną charakterystyką wentylatora.

Pełna charakterystyka wentylatora składa się więc z trzech charakterystyk: z charakterystyki podstawowej.

Charakterystyki te można wyznaczyć na drodze doświadczalnej lub analitycznej.Przepływ powietrza w tym urządzeniu jest prostopadły do osi wirnika, co znaczy, że powietrze w czasie przepływu zmienia kierunek o 90 o.Skutkiem tego jest efekt dośrodkowy, który dodatkowo zwiększa ciśnienie, a to z kolei sprawia, że jego przyrosty są większe.Jeżeli krzywa charakterystyki instalacji przecina krzywą zbiorczej charakterystyki dwóch wentylatorów poniżej punktu pracy wentylatora B, to w takim przypadku wentylator B przetłacza więcej powietrza, niż dwa wentylatory A i B pracujące szeregowo - i taka współpraca nie ma sensu.Prawidłowo dobrany punkt pracy wentylatora powinien znajdować się w obszarze jego maksymalnej sprawności. Na wykresie na rysunku 1 pokazano przykładową charakterystykę wentylatora promieniowego wg nieistniejącej już BN-72/1388-04 (jest to charakterystyka obiektywna). Nanosząc na charakterystykę parametry wentylatora np.Najbardziej popularne wentylatory kanałowe to wentylatory w kanałach okrągłych z wirnikami osiowymi (okrągła rura w środku silnik z wirnikiem osiowym) Obudowa okrągła wentylatora może być gładka (do wsunięcia w rurę , przewód spiro itp.) lub zakończona przyspawanymi kołnierzami z otworami do przekręcenia .LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁOdpowiednio punkty P2.P5 odpowiadają wydatkom dla tych obniżonych obrotów. Powyższa przykładowa charakterystyka zaczerpnięta została z programu doboru firmy Systemair i dotyczy wentylatora kanałowego z wirnikiem promieniowym typu FK, zasilanego pięciostopniowym regulatorem transformatorowym (wydatki b-1 do b-5).Obecnie przy projektowaniu instalacji z wentylatorami wyciągowymi stosuje się wiele parametrów informujących o ich sprawności. Na przykład przy doborze i wymiarowaniu wentylatora odśrodkowego lub promieniowego uwzględnia się określoną charakterystykę przepływu, wymagającą zadanej mocy.Wszystkie charakterystyki wentylatorów znajdujących się w ofercie firmy NETECS, mierzone są na stanowisku pomiarowym i opracowane zgodnie z PN-EN ISO 5801. Materiały, ich gatunek oraz grubości są dobierane w taki sposób aby zapewniały możliwie najdłuższy czas bezawaryjnej pracy.całkowitej w zależności od wydajności wentylatora (objętości strumienia masy powietrza) 7 n * Zespół tych krzywych naniesio-nych na jeden wspólny wykres przedstawia całkowitą charakte-rystykę wentylatora. Całkowitą charakterystykę wentylatora promieniowego typu FK^ 35 III pokazano na rys* 11.2.Charakterystyka wentylatora promieniowego FK-31,5 Gęstość przetłaczanego powietrza ..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz