Charakterystyka tyrystora

29 września 2019 12:00


Prąd graniczny obciążenia I TAVM, określany jako największa wartość średnia prądu tyrystora o kształcie półfali sinusoidy o częstotliwości sieci energetycznej (50 lub 60 Hz) w określonych warunkach chłodzenia; Właściwości sterowania określone przez charakterystyki napięciowo-prądowe bramki U G = f (I G).Tematy o charakterystyka tyrystora, Charakterystyki tyrystorów, Charakterystyka tyrystora w PSpice, Nieoczekiwana charakterystyka tyrystora, parametry tego tyrystor lub nota, tranzystor bts w sterowniku.pytanko., Regulacja obrotów Kress - brak regulacji obrotów w wiertarceGłówna charakterystyka tyrystora. Główną charakterystykę tyrystora stanowi funkcja zależności prądu anodowego od napięcia pomiędzy anodą i katodą I A = f(U AK). Jednym z parametrów tej charakterystyki stanowi natężenie prądu bramki I G. Przykładowa charakterystyka główna przedstawiona jest na rysunku poniżej.1 SYMBOLE GRAFICZNE y Nazwa triasowy blokujący wstecznie SCR asymetryczny ASCR Symbol graficzny Struktura Charakterystyka Opis triasowy blokujący wstecznie SCR ma strukturę czterowarstwową pnpn lub npnp. Aby dokonać załączenia tyrystora muszą być spełnione dwa warunki: między anodą A katodą K musi wystąpić polaryzacja w kierunku przewodzenia oraz do obwodu sterowniczego .tyrystora, może być osiągnięta przez zwiększenia napięcia UB0.

Jednak bardziej praktyczną metodą jest załączanie tyrystora za pomocą prądu bramkowego.

Jeśli napięcie anoda-katoda jest mniejsze od wartości UB0, wówczas tyrystor może być załączony poprzez podanie dodatniego napięcia między bramkę a katodę.Załączenie tyrystora jest to przejście ze stanu blokowania w stan przewodzenia, możliwe jest po przekroczeniu danej wartości prądu i napięcia anodowego. Ze względu na załączanie tyrystora jedną z ważniejszych charakterystyk jest charakterystyka przełączania prądem bramki. Tą charakterystykę obrazujeWitam, ostatnio podczas zajęć na laborkach badaliśmy tyrystor BTP2, było do wyznaczenia charakterystyka bramkowa i prądowo-napięciowa, wyrysowałem te charaktersytyki i dodatkowo muszę określić czy charakterystyka bramkowa mojego tyrystora mieści się w pomiędzy dwoma skrajnymi przebiegami dla tego modelu i nie wiem skąd i jak wyrysować te dwa skrajne przebiegi charakterystyki .Nieoczekiwana charakterystyka tyrystora. Niestety, tyrystor jest anonimowy. Jedyne co o nim mogę powiedzieć to to, że przy prądzie bramki 1,7mA załącza się przy napięciu polaryzującym ok. 7V (rzeczywisty nie z symulacji).[email][email protected][/email] mam prosbe czy moglby ktos mi wyjasnic c o to jest charakterystyka statyczna tyrystora.czytam i czytam i stwierdzam ze nic nie kojarze.

znalazlem jedynie rodzaje charakterystyk ale nawet niewiem ktore sa statyczne.

temat zmieniono z : ratunku< Acula>Triak działa w obu kierunkach polaryzacji i zachowuje się jak tyrystor w dodatniej części swojej charakterystyki (stan blokowania bądź przewodzenia) - charakterystyka triaka jest symetryczna względem początku układu współrzędnych, a w części dodatniej jest charakterystyką tyrystora.Charakterystyka prądowo - napięciowa obwodu bramki Powyższa charakterystyka przedstawiona jest pod postacią zamkniętej powierzchni, którą ograniczają swoimi wykresami dwa skrajne przebiegi określonego typu tyrystora. Powierzchnia ta obejmuje swoim obszarem wszystkie egzemplarze tyrystora danego typu.technologii produkcji. Charakterystyka tyrystora w zakresie przebicia jest podobna do charakterystyki diody. W stanie blokowania (rys.7.3b) złącza j 1 i j 3 są spolaryzowane w kierunku przewodzenia, a złącze j 2 w kierunku zaporowym. W stanie przewodzenia (rys.7.3c) wszystkie złącza są spolaryzowane w kierunku przewodzenia.3. Charakterystyka prądowo-napięciowa tyrystora i stany pracy. Charakterystyka prądowo-napięciowa triaka i obszary pracy. Podstawowe własności tyrystorów (stan blokowania, stan przewodzenia). Przedstawienie tych stanów na charakterystyce prądowo-napięciowej. Sposoby sterowania tyrystorów, włączanie i wyłączanie tyrystora.

7.WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ TYRYSTORA I.

Cel ćwiczenia. Poznanie sposobu tworzenia charakterystyki statycznej tyrystorów metodą „punkt po punkcie". Treść ćwiczenia. Zanotować dane katalogowe badanego tyrystora. Zmontować układ pomiarowy a) dla kierunku zaporowego. 3.charakterystyka wsteczna Pr¹d wsteczny stan wy³¹czenia Napiêcie przewodzenia stan w³¹czenia Napiêcie wsteczne Pr¹d przewodzenia V(BO) Rys.3. Charakterystyka pr¹dowo - napiêciowa tyrystora. Tyrystor i triak do wartoœci, przy której napiêcie bramki V G osi¹ga wartoœæ wystarczaj¹c¹ do zapocz¹tkowania prze³¹czania. Napiêcie toc - prąd graniczny (dla tyrystora - wartość średnia, dla triaka - wartość skuteczna) d - klasa napięciowa - wartość powt. szczytowego napięcia blokowaniai) wykre śli ć charakterystyki wej ściowe dla pozostałych tranzystorów - powtórzy ć punkty 1.b - 1.h, ale tylko dla jednej warto ści UCE = 5 V (bez punktu 1.g), j) okre śli ć wpływ U CE na charakterystyk ę wej ściow ą tranzystora. Pomiar charakterystyki przej ściowej tranzystora pracuj ącego w układzie wspólnegocharakterystyka tyrystora konwencjonalnego SCR. Wzmacniacze. Podstawową funkcją wzmacniacza jest wzmocnienie sygnału, przy zachowaniu nie zmienionego jego kształtu. Wzmocnienie to odbywa się kosztem energii doprowadzonej z pomocniczego źródła napięcia stałego.cechy konstrukcji tyrystora wg tablicy 3, odmiana wymiarowa końcówki tyrystora wg tablicy 2; występuje tylko w przy­ padku wykonania niestandardowego, wielkość wymiarowa tyrystora, szczególne cechy tyrystora; S - tyrystor symetryczny /triak/ L - tyrystor o lawinowej charakterystyce wstecznej R - ' I - tyrystor szybki K - tyrystor - 3 -Charakterystyka jest analogiczna jak dla tyrystora tylko, że tu nie włączamy go kiedy chcemy.

załącza się sam.

Jeśli koniecznie chcesz to zobacz jego charakterystykę choć jak wcześniej wspomniałem jest analogiczna do poniżej przedstawionej charaktertystyki tyrystora.obrebie Ill éwiartki wykresu charakterystyka tyrystora jest taka sama jak charakterystyka diody a obszar ten nazwany obszarem wsyecznym. Na podstawie analizy charakterystyki tyrystora w obszarze blokowania moŽemy okreélié wszystkie jego podstawowe cechy eksploatacyjne. Poczatkowy wzrost napiecia miedzy anoda i katodq tyrystora nie powodujeRys. Charakterystyka prądowo-napięciowa tyrystora. Charakterystyka prądowo-napięciowa tyrystora przedstawia zależność prądu płynącego przez anodę w funkcji napięcia panującego między anodą i katodą (Rys. W kierunku zaporowym charakterystyka tyrystora zbliżona jest do charakterystyki zaporowej diody.Charakterystykę napięciowo-prądową tyrystora w kierunku zaporowym wyznacza się w układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 1.4. Schemat układu pomiarowego do wyznaczania charakterystyki napięciowo-prądowej tyrystora w kierunku zaporowym 3.4.2. Przebieg ćwiczenia 1. Zestawić układ pomiarowy według rysunku 1.4. 2.Wspólną cechą tyrystorów jest występowanie obszaru o ujemnej rezystancji dynamicznej na charakterystykach napięciowo-prądowych. Największe znaczenie praktyczne posiada tyrystor triodowy i triak. Tyrystor triodowy konwencjonalny SCR. Tyrystor konwencjonalny SCR nazywany równieŜ półprzewodnikowym zaworemcia tyrystora oraz zmierzyć czas włączania tyrystora. Zagadnienia do przygotowania: - rodzaje przyrządów półprzewodnikowych należących do grupy tyrystorów, - budowa i zasada działania tyrystora, polaryzacja złącz tyrystora w czasie pracy, - charakterystyka prądowo-napięciowa, - sposoby załączania i wyłączania tyrystorów,Charakterystyka Wyjściowa - zależność prądu drenu (I D) od napięcia dren-źródło (U DS), przy stałym napięciu bramka-źródło (U GS). Cały obszar charakterystyki wyjściowej można podzielić na dwie części: obszar nasycenia i obszar nienasycenia (liniowy).Załączenie tyrystora, czyli przejście ze stanu blokowania do stanu przewodzenia, jest zwy-kle wywołane, jak już wspomniano uprzednio, doprowadzeniem do bramki dodatniego impulsu. Z tego względu jedną z najistotniejszych charakterystyk tyrystora jest charakterystyka napięciowo-CHARAKTERYSTYKA STATYCZNA TYRYSTORA Obwód anoda-katoda tyrystora poł ączy ć z wyj ściem zasilacza napi ęcia stałego (zwarte gniazda W i X). Woltomierz w obwodzie anodowym wł ączy ć na pomiar napi ęcia zasilania UZ (zwarte gniazda S i U). Jako obci ążenie, w obwód anodowy nale ży .2.3. Wyznaczanie charakterystyki IA = f (fw) jw [ 0] 0 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 IA [mA] W sprawozdaniu: 1. Na podstawie wyników pomiarów z punktu 1 określ i zinterpretuj wpływ prądu bramki IB na parametry prądu anodowego IA płynącego w obwodzie pomiarowym. 2.Charakterystyka ta, podobnie jak i następna jest wykorzystywana rzadziej od dwóch wcześniejszych. 4) Charakterystyka zwrotna przedstawia zależność prądu kolektora od prądu kolektora I C od prądu bazy I B, przy U CE =const Widać na niej, że prąd kolektora jest w pewnym stopniu proporcjonalny do prądu bazy..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz