Charakterystyka produktu leczniczego definicja

31 grudnia 2019 18:52


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cipronex, 250 mg, tabletki powlekane Cipronex, 500 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana 250 mg zawiera 250 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci chlorowodorku (co odpowiada 291 mg chlorowodorku cyprofloksacyny).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Heviran, 200 mg, tabletki powlekane Heviran, 400 mg, tabletki powlekane Heviran, 800 mg, tabletki powlekane. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY. Każda tabletka zawiera odpowiednio 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru (Aciclovirum).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polmatine, 10 mg, tabletki powlekane Polmatine, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Polmatine, 10 mg: Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg memantyny chlorowodorku, co odpowiada 8,31 mg memantyny.6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania. Badania zgodności produktu leczniczego przeprowadzono z niżej wymienionymi płynami do. wlewów dożylnych. Stwierdzono, że rokuroniowy bromek wykazuje zgodność z: 0,9% roztworem NaCl, 5% roztworem glukozy do infuzji.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mirena, 20 mikrogramów/24 h, system terapeutyczny domaciczny 2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY Substancja czynna: każdy system terapeutyczny domaciczny zawiera 52 mg.

U pacjentów z protezą stawu biodrowego, roztwór należy wstrzykiwać w mięsień przeciwnego pośladka. 4.3 Przeciwwskazania Stosowanie tego produktu leczniczego jest przeciwwskazane w następujących przypadkach: - nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocnicząCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (wersja skrócona do materiałów promocyjnych) Nazwa własna produktu leczniczego VERORAB, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum Szczepionka przeciw wściekliźnie stosowana u ludzi, produkowana w hodowlach komórkowychCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZW A WLASNA PRODUKTU LECZNICZEGO BIOFUROKSY~ 250 mg, 500 mg lub 750 mg proszek do sporz'ldzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwan BIOFUROKSY~ 1,5 g proszekCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lacipil, 2 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana zawiera 2 mg lacydypiny (Lacidipinum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 277,25 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletce.Charakterystyka produktu leczniczego jest tworzona na podstawie dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 6 listopada 2001 roku oraz ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 (z późniejszymi zmianami).1.

Stosowanie leków poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego 1 (dalej: Ch.P.L.) od.

Pacjentki z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny przyjmować tego produktu leczniczego. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcjiCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bexsero zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana. 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Movalis 15 mg/1,5 ml roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml roztworu zawiera 10 mg meloksykamu Jedna ampułka z 1,5 ml roztworu zawiera 15 mg meloksykamu (Meloxicamum) w postaci soli enolowej powstającej in situ w trakcie procesu produkcyjnego.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bilaxten, 20 mg, tabletki 2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 20 mg bilastyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Trioxal, 100 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 100 mg itrakonazolu (Itraconazolum).Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza.pęcherzyki powietrza razem z nadmiarem produktu leczniczego, należy powoli naciskać tłoczek tak, aby cylindryczna podstawa kopulastego tłoczka zrównała się z czarną linią dawki na strzykawce (co odpowiada 50 mikrolitrom, tj. 2 mg afliberceptu). Po wykonaniu iniekcji należy wyrzucić wszelkie niewykorzystane resztki produktu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Trajenta 5mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5mg linagliptyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt6.1. POSTAĆ FARMACEUTYCZNAdotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu Fluenz przeprowadzonych po udzieleniu pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu u ponad 84 000 dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 17 lat. Dodatkowe doświadczenie zebrano podczas stosowania szczepionki Fluenz po wprowadzeniu do obrotu.U pacjentów z nadwagą lub otyłych (wg definicji, u których masa ciała jest o 30% lub więcej większa od należnej masy ciała) dawki produktu leczniczego Esmeron należy zmniejszyć, mając na względzie beztłuszczową masę ciała.

Zabiegi wykonywane w O ddziałach Intensywnej Opieki Medycznej.

Intubacja dotchawiczaCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OCTENISEPT (0,10 g + 2,00 g )/100g, płyn 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g płynu zawiera substancje czynne: - Octenidinum dihydrochloridum (Oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g - Phenoxyethanolum (Fenoksyetanol) 2,00 gW farmakologicznym badaniu klinicznym, produkt leczniczy Aerius w postaci tabletek przyjmowany jednocześnie z alkoholem nie nasilał działania alkoholu zaburzającego sprawność psychofizyczną (patrz punkt 5.1). Jednak po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, zgłaszano przypadki nietolerancji i zatrucia alkoholem.Nie zaleca sitt stosowania produktu leczniczego u niemowlqt i dzieci w wieku ponizej 2 lat. 4.5 lnterakcje z innymi produktami Ieczniczymi i inne rodzaje interakcji Ze wzglydu na wlasciwosci farmakokinetyczne, farmakodynamiczne oraz profil tolerancji cetyryzyny nie sq spodziewane interakcje tego produktu leczniczego z innymi lekami.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Livial, 2,5 mg, tabletki. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY. Każda tabletka zawiera 2,5 mg tibolonu (Tibolonum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMACOR, 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny).1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dopegyt, 250 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 250 mg metyldopy (Methyldopum).Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.11 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tiaprid PMCS, 100 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 111,1 mg tiaprydu chlorowodorku, co odpowiada 100 mg tiaprydu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Berinert 500 500 j.m. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji. Berinert 1500 1500 j.m. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Substancja czynna: ludzki inhibitor C1-esterazy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BOTOX, 100 jednostek Allergan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile Toksyna botulinowa typu A do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka zawiera:.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz