Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach polski

20 stycznia 2020 11:40


Pobierz: charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach polski.pdf
Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski. W artykule przedstawiono wyniki badań odpadów komunalnych prowadzonych na terenie różnych jednostek administracyjnych kraju w okresie ostatnich kilku lat. Poznanie parametrów ilościowych i .Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, Zarząd Główny. Kowalczyk W., Kalisz M., Szojda G.: Charakterystyka odpadów komunalnych miasta Bełchatów, IETU, Katowice 2003 .Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. 2006. Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski Autorzy. Sieja L. Treść / Zawartość. ICM UW | System oparty na platformie YADDA default, ver. 4.4.4 , rev .Mateusz Malinowski, Andrzej Woźniak WYBRANE METODY OZNACZANIA SKŁADU MORFOLOGICZNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UE METHODS OF QUALITATIVE DETERMINMATIONS AND MORPHOLOGICAL COMPOSITION OF MUNICIPAL WASTE MATERIAL IN POLAND Streszczenie Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady .Sieja L. Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski „Ochrona powietrza i problemy odpadów" Nr 1/2006 13. 23.03.09 Sieja L. Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranychWybrane metody oznaczania składu morfologicznego odpadów komunalnych w Polsce i wybranych krajach UE.

R., (2005).

Zmienność składu i właściwości odpadów komunalnych miasta Wrocławia w latach 1992-2004. (2000). Metodyka badań odpadów komunalnych. Materiały III Szkoły .den Boer, J., den Boer E., Szpadt R., Górnikowski W. 2008. Zmienność składu i właściwości odpadów komunalnych m.st. Warszawy na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez m.st. Warszawa w latach 2000-2008, raport na zlecenie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. Warszawy, Wrocław - Kamieniec Wrocławski.PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW - DOKUMENT NIEZBĘDNY W EWIDENCJI ODPADÓW Podstawowa charakterystyka sporządzana przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie tymi odpadami, a w przypadku odpadów komunalnych - przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 .Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami, kierujący odpady do składowania na składowisko odpadów, a w przypadku odpadów komunalnych - podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r .Skład miejskich odpadów komunalnych w Polsce w 2004 r. Figure 1. Morphological composition municipal wastes of urban area in Poland in 2004 Średni skład morfologiczny generowanych odpadów komunalnych ustalo-no na podstawie wyników badań prowadzonych na terenie kraju w okresie 2000-2005.Sieja L.

Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski.

Ochrona powietrza i problemy odpadów. Nr 1/2006, Katowice 2006. Skalmowski K. Właściwości technologiczne odpadów komunalnych w Warszawie. VI Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami, Poznań-Licheń Stary 2005.Koc- Jurczyk J., 2010, Przemiany w składowisku odpadów komunalnych a skład odcieków, Zeszyty Naukowe Południowo- Wschodniego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, z. Kulikowska D., 2007, Oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem metody osadu czynnego oraz adsorpcji na węglu aktywnym .Biorąc pod uwagę wyżej przedstawiony podział odpadów komunalnych oraz zgodnie z podziałem dokonanym w KPGO, konieczność wyróżnienia odpadów opakowań oraz bliższą charakterystykę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, na potrzeby konstrukcji powiatowego planu zostało wydzielonych 20 strumieni odpadów ze względu na .LogForum > Elektroniczne czasopismo naukowe z dziedziny logistyki < ISSN X 2008 Vol. 4 Issue 1 No 2 WYBRANE METODY OPTYMALIZACJI SYSTEMU TRANSPORTU ODPADÓW OMUNALNYCH W. Wejść. Download "WYBRANE METODY OPTYMALIZACJI SYSTEMU TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH W KATOWICACH"3 W / Charakterystyka miasta Poznań Poznań położony jest nad rzekami Wartą i Cybiną, na Pojezierzu Wielkopolskim.

Jest jednym z najstarszych i największych miast w Polsce oraz stolicą Wielkopolski i województwa.

W jego obrębie znajduje się duży węzeł drogowy i kolejowy oraz międzynarodowy port lotniczy Ławica.Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski. Ochr. Powietrza i Problemy Odpadów. 40(1), 28-30. Strembicka D. 2008. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku. Kierunki i polityka zagospodarowania .Na podstawie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych z wybranych tras badawczych w Mieście Szczecinie, oszacowano udział procentowy poszczególnych frakcji strumienia odpadów pochodzącego z zabudowy mieszkaniowej w Szczecinie. Wyniki badań przedstawiono w tabeli i na wykresie poniżej. Tabela 2.The modified methodology of waste analysis SWA-Tool was in use in last waste sampling campaign in years 2004/ Wstęp W Ustawie o odpadach [3] zdefiniowano odpady komunalne jako powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter .Logistyczne aspekty zarządzania przepływem odpadów w mieście Częstochowie Logistical Aspects Waste Flow Management in Częstochowa City Źródło Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2016, nr 24, t.

2, s.

246-258, bibliogr. 27 poz. Słowa kluczowe Gospodarka odpadami, Odpady Waste management, Wastes Uwagi streszcz .Dotychczasowe badania odpadów wytwarzanych w Polsce prowadzono głównie w dużych miastach (Warszawa, Wrocław, Kraków, miasta Górnego Śląska, Zielona Góra, Zgorzelec), niewiele badań wykonano w mniejszych miastach o różnej liczbie mieszkańców i na terenach wiejskich.komunalnych zbieranych w miastach i wsiach na terenie Polski wykazywały bardzo duże zróżnicowanie. Decydowały o tym, przede wszystkim, różne sposoby i miejsca poboru próbek, różne metody prowadzenia badań (zbyt mała masa). Niezbędne jest : Opracowanie metodyk pobierania próbek odpadów komunalnych i2. Problemy odpadów. Charakterystyka odpadów komunalnych na podstawie badań w wybranych miastach Polski - Lidia Sieja 28/1. Wybrane problemy gospodarki odpadami przemysłowymi w Polsce w latach 1975-2003 - Jan Wójcik 54/2Z badań monitoringowych prowadzonych na składowiskach w Polsce obserwujemy, że. gęstość odpadów komunalnych na składowisku. wartości te zostały wyznaczone na podstawie badań własnychW 2018 roku zanotowano niespotykaną wcześniej liczbę pożarów składowisk śmieci w całej Polsce. Według Straży są przesłanki wskazujące na to, że pożary mogły nie być przypadkowe, a podpalenia miały umożliwić nielegalne pozbycie się odpadów. Bibliografia. Czesława Rosik-Dulewska: Podstawy Gospodarki Odpadami.W artykule przedstawiono charakterystykę odpadów komunalnych generowanych na terenie Polski oraz możliwości przekształcenia ich w pełnowartościowe paliwa energetyczne. w Polsce w 2015 .Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych czyli związane z działalnością człowieka. Odpady komunalne nazywane są też odpadami bytowymi. Do odpadów komunalnych zalicza się również te pochodzące od innych wytwórców ale mające charakter i skład podobny do odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych - z wykluczeniem odpadów niebezpiecznych.Przekazujemy Państwu publikację z zakresu gospodarki komunalnej w województwie dolnośląskim, w której przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych w tej dziedzinie w latach 20062009-. Dostępna jest ona w formie elektronicznej oraz na płycie CD. Źródłem danych są wyniki uzyskane na podstawie sprawozdańProcentowy udzia ł odpadów zdeponowa nych na składowiskach w Polsce. odpadów komunalnych, określony na podstawie analiz przeprowadzonych. Charakterystyka zebranych odpadów.Jednak polska klasyfikacja odpadów opiera się głównie na dokumentach przygotowanych przez EKG (Europejska Komisja Gospodarcza). Projekt standardowej klasyfikacji odpadów według EKG (12-16 czerwca 1989 r.) został przyjęty na podstawie opracowania wyżej wymienionych dokumentów w Polsce.Negatywny wpływ składowisk odpadów komunalnych na mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza potwierdzają wyniki badań uzyskane przez innych badaczy. W pracy Roszaka i Wilusza [13] przedstawiono badania wpływu składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie na mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz