Charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy

4 października 2019 09:20


Pobierz: charakterystyka klasy sprawozdanie wychowawcy.pdf
12.Krótka charakterystyka klasy ( problemy wychowawcze, uczniowie realizujący program „s" poziom intelektualny klasy, aktywność, uczniowie najsłabsi, mający rewalidację, ewentualnie zespoły wyrównawcze).17. Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym:. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.III. Klasa III - koniec roku szkolnego (20 osób) W klasie III nastąpiła zmiana: odszedł jeden uczeń, a na jego miejsce doszła dziewczynka z innej szkoły. Klasa nadal doskonale funkcjonuje jako zespół mimo, że zauważalne są indywidualne preferencje oraz antypatie. Dzieci wspierają się, pomagają sobie i wzajemnie motywują.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW. Charakterystyka klasy:. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AMdane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/.

SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013.

Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: Frekwencja:. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów:1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Po drugie - nawet takie całościowe ujęcie funkcji wychowawcy klasy wymaga dostrzeżenia w niej wyraźnego i znacznego zróżnicowania zdań zarówno pod względem treści, zakresu, jak i przewidywanych, a także osiąganych efektów. W całości zadań i działań wychowawcy klasy można wyodrębnić dwie kategorie subfunkcji.Sprawozdanie półroczne wychowawcy klas 0 - I. Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej w klasie I gimnazjum. Plan pracy wychowawczej został zrealizowany. Praca wychowawcza w klasie pierwszej objęta została następującymi standardami: 1.Organizacja zespołu klasowego.

e) integracja zespołu klasowego, f) wypracowanie i przestrzeganie zasad panujących w zespole klasowym, g).

Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą. Razem tworzą znakomitą grupę .krótkie sprawozdanie na temat : "mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy" troszkę nie za bardzo wiem jak za to sie zabrać może ktoś już cościk takiego pisał i będzie umiał mi pomóc czekam na wasze wskazówki i podpowiedzi :) pozdrawiam i z góry dziękujęSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska. Ilość uczniów1. Frekwencja 92,86. Informacja o realizacji programu nauczania. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Sprawozdanie wychowawcy klasy. po I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Charakterystyka zespołu klasowego:. praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd.STAN KLASY Oceny zachowania. Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie naganne Wykaz imienny uczniów z ocenami nieodpowiednimi i nagannymi.

Imię i nazwisko Ocena Uzasadnienie FREKWENCJA.

Zestawianie godzin uczęszczania uczniów. Stan klasy Suma godzin nieobecnych Razem Frekwencja % Uspraw. Nieuspraw.16. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim lub umiarkowanym…………………………………. 17.Sprawozdanie wychowawcy klasy. po I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Charakterystyka zespołu klasowego:. praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd.Charakterystyka klasy liceum sprawozdanie Sprawozdanie Zespołu wychowawczego szkoły: Temat: Edukacja obywatelska młodzieży przyznaniu stypendiów uczniowskich decydowały przede wszystkim dochody przypadające na jednego członka rodziny - podkreśla wicestarosta Andrzej Skupień Do Starostwa Powiatowego w Zakopanem wpłynęły 174charakterystyka klasy (mocne i sŁabe strony). roczne sprawozdanie wychowawcy klasy (i - iii sp) .Charakterystyka klasy III Klasa III liczy 28 uczniów. Została ona utworzona na podstawie wyników testu diagnostycznego z języka angielskiego. Uczniowie tej klasy kontynuują naukę tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim językiem, którego się uczą jest język rosyjski.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ. W KLASACH I-III. Informacje ogólne. Tabela nr 1. Rok szkolny Okres Klasa Wychowawca 2010 / 2011. I Tabela nr 2. Frekwencja % w okresie roczna Tabela nr 3. CHARAKTERYSTYKA KLASY.dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY I-III GIMNAZJUM .V. Przedsięwzięcia podjęte w klasie w I półroczu/ II półroczu VI. PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY ( realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym, programie profilaktyki, koncepcji pracy szkoły) - BARDZO WAŻNE ZADANIE WYCHOWAWCY - ZADANIA PODEJMOWANE W KLASIE A NIE OGOLNIE PRZEZ SZKOŁĘ.Ustna i pisemna wychowawcy Dyrektora szkoły Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko. FREKWENCJA. Frekwencja indywidualna uczniów. Wynik procentowy Imię i nazwisko Poniżej 50% powyżej 95% Miesiące wg frekwencji. IX X XI XII I II III IV V VI Inne działania wychowawcze:Sprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: ZSE Last modified by: Work Created Date: 5/28/2009 10:41:00 AM Company: ZSE Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy .Sprawozdanie z działalno. W klasach IV-VI klasyfikacja dokonana została przy u życiu ocen z zaj ęć edukacyjnych (w skali od 1 do 6) oraz obowi ązuj ących ocen z zachowania oraz jedna ocena opisowa dla uczennicy klasy VIa.Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz