Charakterystyka klasy iv sprawozdanie wychowawcy

13 października 2019 13:55


Pobierz: charakterystyka klasy iv sprawozdanie wychowawcy.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.III. Klasa III - koniec roku szkolnego (20 osób) W klasie III nastąpiła zmiana: odszedł jeden uczeń, a na jego miejsce doszła dziewczynka z innej szkoły. Klasa nadal doskonale funkcjonuje jako zespół mimo, że zauważalne są indywidualne preferencje oraz antypatie. Dzieci wspierają się, pomagają sobie i wzajemnie motywują.dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015. Klasa III liczy 10 uczniów. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.12.Krótka charakterystyka klasy ( problemy wychowawcze, uczniowie realizujący program „s" poziom intelektualny klasy, aktywność, uczniowie najsłabsi, mający rewalidację, ewentualnie zespoły wyrównawcze).SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW. Charakterystyka klasy:. sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AMV.

Przedsięwzięcia podjęte w klasie w I półroczu/ II półroczu VI.

PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY ( realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym, programie profilaktyki, koncepcji pracy szkoły) - BARDZO WAŻNE ZADANIE WYCHOWAWCY - ZADANIA PODEJMOWANE W KLASIE A NIE OGOLNIE PRZEZ SZKOŁĘ.Sprawozdanie i ewaluacja pracy zespołu wychowawców klas IV- V w ZGSP w Pawłowiczkach Głównymi zamierzeniami działalności zespołu jest: • Kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów • Integracja międzyklasowa • Wpajanie dobrych zasad ogólnie przyjętego współżycia w grupie • Efektywna realizacja zadań wynikających z planów dydaktycznych i wychowawczych .Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej. Należy zwrócić uwagę, że sprawozdanie to jest bogate i rozbudowane. .Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy. Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka. To są osoby, które trzymają trzon klasy.witajcie może ktoś mi tu pomoże mamy nowa dyrekcję która kazała nam napisać na radę pedagogiczną krótkie sprawozdanie na temat : "mocne i słabe strony mojej klasy - wnioski do dalszej pracy"1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.

Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.

Ilość uczniów1. Frekwencja 92,86. Informacja o realizacji programu nauczania. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Charakterystyka klasy pod względem dydaktyczno - wychowawczym:. SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: PPP Last modified by: Zespół Szkół w Klonowej Created Date: 6/19/2010 5:05:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: Użytkownik systemu Windows Created Date: 1/16/2019 1:34:00 PM Other titles: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP)Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych: Frekwencja:. Ogólna charakterystyka klasy: informacja o zespole klasowym: sukcesy uczniów:SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ. W KLASACH I-III. Informacje ogólne. Tabela nr 1. Rok szkolny Okres Klasa Wychowawca 2010 / 2011. I Tabela nr 2. Frekwencja % w okresie roczna Tabela nr 3. CHARAKTERYSTYKA KLASY.Plik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Charakterystyka klasy liceum sprawozdanie Sprawozdanie Zespołu wychowawczego szkoły: Temat: Edukacja obywatelska młodzieży przyznaniu stypendiów uczniowskich decydowały przede wszystkim dochody przypadające na jednego członka rodziny - podkreśla wicestarosta Andrzej Skupień Do Starostwa Powiatowego w Zakopanem wpłynęły 174W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV.

Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.

Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY I-III. Wykaz uczniów mających trudności dydaktyczne (imię i nazwisko, krótka charakterystyka pracy ucznia - podanie metod i form pracy, jakie efekty przyniosły, wnioski do dalszej pracy). SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Wychowawca:Marta Klich. Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą. Razem tworzą znakomitą grupę .Sprawozdanie wychowawcy klasy Author: ZSE Last modified by: Work Created Date: 5/28/2009 10:41:00 AM Company: ZSE Other titles: Sprawozdanie wychowawcy klasy .Sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi w I semestrze roku szkolnego 2014/2015. 1.CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 1.W I semestrze r. szkolnego 2014/2015 pracowało 14 oddziałów, w których uczyło się 289. Klasa IV - „Poznajemy siebie", „Uczymy się współpracowad"Ustna i pisemna wychowawcy Dyrektora szkoły Dyrektora szkoły z ostrzeżeniem Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko. Tylko imię i nazwisko. FREKWENCJA. Frekwencja indywidualna uczniów.

Wynik procentowy Imię i nazwisko Poniżej 50% powyżej 95% Miesiące wg frekwencji.

IX X XI XII I II III IV V VI Inne działania wychowawcze:Wnioski do pracy z klasą w następnym semestrze/ roku 15. Współpraca z rodzicami (podać nazwiska rodziców, którzy aktywnie współpracują ze szkołą oraz nazwiska tych rodziców, z którymi kontakt jest znacznie utrudniony)Charakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI (śr. 27, 8 punktu), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.Charakterystyka klasy V integracyjnej. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej w klasie I gimnazjum. Plan pracy wychowawczej został zrealizowany. Praca wychowawcza w klasie pierwszej objęta została następującymi standardami: 1.Organizacja zespołu klasowego. e) integracja zespołu klasowego, f) wypracowanie i przestrzeganie zasad panujących w zespole klasowym, g) budowanie wzajemnego zaufania, h) kształtowanie .e) wychowawca klasy składa na posiedzeniach rady sprawozdanie z przebiegu i wyników swojej pracy, f) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych),.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz