Charakterystyka kierunku pedagogika specjalna

12 stycznia 2021 16:12


Pobierz: charakterystyka kierunku pedagogika specjalna.pdf
Ogólna charakterystyka kierunku: pedagogika specjalna. W ramach kierunku studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Wskazane wyżej - w ogólnej charakterystyce kierunku - założenia ogólne, cele, formy organizacji zajęć .Charakterystyka kierunku : Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Pozwalają na nabycie umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych .Studia na kierunku Pedagogika specjalna przeznaczone są dla osób o dojrzałej postawie, chcących pomagać osobom niepełnosprawnym i wybitnie zdolnym. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbach socjalnych czy służbie zdrowia.Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia r. CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do kandydatów zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji specjalnej, integracyjnej oraz włączającej, ponadto rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.Student tego kierunku zdobywa kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnością sensoryczną (wzroku, słuchu .Charakterystyka kierunku : Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej prawidłowości rozwoju człowieka, poznanie przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy.

Pozwalają na nabycie umiejętności podejmowania adekwatnych oddziaływań edukacyjnych, rehabilitacyjnych i.

Podyplomowe studia pedagogiczne, w zależności od wybranej specjalności, przygotowują do pracy w szkołach i placówkach oświatowych różnego stopnia oraz instytucjach związanych z wychowywaniem dzieci, resocjalizacją i pomocą rodzinie.Charakterystyka kierunku pedagogika. Kształcenie na studiach pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o profilu praktycznym pozwolą Tobie uzyskać tytułu licencjata. Studiując pedagogikę realizujesz cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach i grupach wiekowych.PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika specjalna jest tą gałęzią pedagogiki ogólnej, której zakres zwęża się do problematyki opieki wychowawczo - leczniczej nad jednostkami odchylonymi od normy w sposób taki I w takim stopniu, który utrudnia im wyraźnie prawidłowy rozwój I normalne funkcjonowanie w środowisku fizycznym I społecznym, co wymaga stosowania specjalnych metod, urządzeń .charakterystyka kierunku pedagogika wraz z sylwetkĄ absolwenta. nazwa kierunku studiów dokumentacja zwiĄzana z programem studiÓw na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym na wydziale pedagogiki i psychologii wsei w lublinie pedagogika specjalna i stopieŃ poziomPedagogika specjalna - dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne.Zajmuje się osobami w każdym wieku, starając się odpowiadać na ich szczególne potrzeby: rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku .Charakterystyka studiów na kierunku: Studia na kierunku Pedagogika specjalna przygotowują merytorycznie i praktycznie do pracy z dziećmi jako nauczyciele wspomagający w ramach specjalności: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.Absolwenci tego kierunku mają umiejętności i kompetencje, które pozwolą im pełnić ważne role w rozwoju i kształceniu .Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2016 RWNHiS z dnia 15.02.2016 r.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA Studia na kierunku pedagogika prowadzone.

Stacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika o profilu praktycznym trwają 6 semestrów w wymiarze:Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej- wykład 15 g. (zaliczenie z oceną) Podstawy prawa oświatowego- wykład 10 g. (zaliczenie z ceną) Stymulowanie rozwoju mowy dziecka- konwersatorium 15 g. (zaliczenie z oceną) Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami mowy- konwersatorium 10g. (zaliczenie z oceną)Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Kierunek studiów - Pedagogika specjalna Egzamin licencjacki 1. Tożsamość podmiotowo-przedmiotowa pedagogiki specjalnej. Współczesna pedagogika specjalna i jej subdyscypliny.propedeutyka nauk społecznych, propedeutyka edukacji, biomedycyna, neurofizjologia, psychopatologia rozwoju, podstawy pedagogiki specjalnej, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, dydaktyka i metodyki specjalne, nauki społeczne, nauki o wychowaniu, neuro- i psychopatologia rozwoju, aspekty prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej, metody terapii, diagnostyka psychopedagogiczna .Charakterystyka absolwenta kierunku PEDAGOGIKA. Absolwent studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno-kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb .Proces badawczy - jego egzemplifikacja w badaniach.

Pedagogika specjalna jako nauka empiryczna.

Charakterystyka procesu badawczego w porządku hipotetycznym i indukcyjnym. Koncepcje badań ilościowych i jakościowych. Wielowymiarowy model diagnozy oraz rehabilitacji i resocjalizacji indywidualnej i środowiskowej.Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku pedagogika specjalna, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra po drugim roku studiów. Definicje i krótka charakterystyka następujących zaburzeń mowy: różne typy dyslalii, dyzartria, afazja, niedokształcenie mowy pochodzenia .Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych nr 110/2015 Program kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna o profilu praktycznymZanim student zdecyduje jaki kierunek chce wybrać warto, aby przyjrzał on się dokładnej jego charakterystyce. Jest to przecież jedna z ważniejszych decyzji w życiu, a także często i pierwszy krok w dorosłość wielu ludzi. Warto na przykład zaczerpnąć opinii, czy też rady byłych, lub też aktualnych studentów danego kierunku.Pedagogika - zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych.Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.Jesteśmy nowoczesnym portalem pedagogicznym, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Podpowiadamy, jak pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

U nas znajdziecie wiele pomysłów i inspiracji do pracy.Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej nadają uprawniania do pracy w charakterze pedagoga specjalnego. Przygotowują merytorycznie i praktycznie do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościamiPedagogika specjalna to dyscyplina naukowa, która wyodrębniła się z pedagogiki ogólnej, obejmuje przedmiotem swoich badań i praktyk edukację specjalną, rehabilitację i resocjalizację osób z niepełnosprawnością i niedostosowanych społecznie. Pedagogika specjalna należy do grupy nauk humanistycznych i społecznych.Ogólna charakterystyka kierunku: pedagogika specjalna. W ramach kierunku studenci nabywają kompetencje dotyczące opieki, wychowania, kształcenia i terapii do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie. Wskazane wyżej - w ogólnej charakterystyce kierunku - założenia ogólne, cele, formy organizacji zajęć .Pedagogika specjalna studia - kierunek studiów. Dział pedagogiki, jakim jest pedagogika specjalna to niezwykle istotny aspekt pomocy innym skupiający się na ludziach, którzy potrzebują wsparcie oraz pomocy przy zmaganiu się z wieloma trudnościami. Mogą one dotyczyć problemów fizycznych lub tych dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie.CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA WRAZ Z SYLWETKĄ ABSOLWENTA SPECJALNOŚĆ: LOGOPEDIA Studia na kierunku pedagogika prowadzone są w systemie stacjonarnym.

Stacjonarne studia licencjackie na kierunku pedagogika o profilu praktycznym trwają 6 semestrów.

(szkoła specjalna,AD 2 Cele pedagogiki specjalnej PEDAGOGIKA SPECJALNA - jest nauką szczegółową pedagogiki, a jej przedmiotem jest opieka, terapia, kształcenie i wychowanie osób z odchyleniami od normy, najczęściej jednak mniej sprawnych lub niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn zaistniałych .Zał ącznik nr 79 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pedagogika specjalna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj ą nie krócej ni Ŝ 6 semestrów..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz