Podsumowanie zajęć wyrównawczych

6 grudnia 2019 06:34


Podsumowanie zajęć wyrównawczych w ramach projektu " Czym skorupka za młodu. Celem zajęć było niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.W celu uatrakcyjnienia zajęć korzystałam z portalu internetowego Superkid.pl. i różnych pomocy dydaktycznych. Podczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę. Obejmowały .PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cele programu 3. Metody i formy pracy 4. Treści nauczania 5. Osiągnięcia uczniów 6. Środki dydaktyczne 7. Tematyka zajęć 8. Ewaluacja programu 1.IV.3 Sprawdzian badający poziom wiedzy uczestników zajęć wyrównawczych z matematyki. IV.4. Zestawienie ankiet ogólnych podsumowujących zajęcia wyrównawcze z matematyki w chwili zakończenia projektu. Podsumowanie „ Zajęć wyrównawczych z matematyki"PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLASY I B nauczyciel prowadzący - mgr Agata Dziedzic Programem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych objęta została grupa dzieci, która w wyniku diagnozy wstępnej wykazuje: znacznie wolniejsze tempo pracy,III. Realizacja zajęć wyrównawczych przyczyniła się do podniesienia wiedzy uczniów i umiejętności, co przełożyło się na stopnie szkolne PODSUMOWANIE Rezultatem zajęć wyrównawczych było: • Pozytywne nastawienie uczniów do przedmiotu • Ambitne podejście do rozwiązywanych zadań, a nawet elementy zdrowej rywalizacji na .Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz.

11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz.

11.35 - 12.00. Łącznie odbyło się 27 zajęć. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Opis i analiza programu zajęć kompensacyjno - wyrównawczych dla kl. Poprzez podsumowanie wyników stwierdziłam, że uczniowie systematycznie poprawiali umiejętność czytania, pisania i liczenia. Zaobserwowałam, że dzieci mniej denerwują się podczas głośnego czytania, czytają .Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.Wyniki dla: sprawozdanie z zajęć wyrównawczych w kl 2. sprawozdanie z zajec wyrownawczych.doc - wyrownawcze - krechula. Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr 2009/2010 Zajęcia wyrównawcze przeznaczone są dla dzieci uczęszczających do 1 klasy szkoły podstawowej.Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego, które odbywają się raz w tygodniu, uczestniczy troje uczniów klasy szóstej.

Głównym celem tych zajęć jest eliminacja zaległości uczniów, pomoc w opanowaniu podstawowych wiadomości z.

W wyniku analizy testów diagnozujących uczestników zajęć wyrównawczych dostrzega się dużą poprawę w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania zdań, ortografii. Jednak nadal utrzymują się problemy z techniką i tempem czytania.Katalog Aneta Stachelek, 2015-04-28 Zalas Język polski, Sprawozdania Sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego realizowanych w formie indywidualnej.Zajęcia wyrównawcze niewątpliwie przyczynią się do pomocy uczniom w osiąganiu wyższych wyników edukacyjnych oraz podniesienia własnej samooceny. Cele kształcenia i wychowania Trzeci etap nauczania dostosowany jest do kolejnego etapu rozwoju dziecka. Uczeo zaczyna wchodzid w świat wiedzy naukowej, poznaje węższe dziedziny wiedzy.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Bożena Created Date: 6/6/2017 10:58:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHProgram zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w.

Grupa liczy 10 osób. Zrealizowano 63/96 godzin.1. Należy utrzymać dodatkową godzinę zajęć tygodniowo z języka polskiego i matematyki w każdej z VI klas. W klasach VI nie rezygnować z prowadzenia zespołów wyrównawczych z języka polskiego i matematyki dla najsłabszych uczniów. Wnioski z analizy sprawdzianu umieszczać na tablicy w pokoju nauczycielskim iProgram zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej.Właśnie to skłoniło mnie do zorganizowania i prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz opracowania tego programu. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów klas I - III mających problemy w nauce. Są to uczniowie, którzy mimo prawidłowego rozwoju umysłowego nie radzą sobie na lekcjach języka polskiego.W odróżnieniu do zajęć języka angielskiego w szkole, zajęcia wyrównawcze „Akademii Sukcesu" dały szansę uczniom na wyrównanie swoich braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych, co wiązało się również z podniesieniem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie słownictwa i gramatyki j.

angielskiego.walizka i kosz - rozdajemy po kilka żółtych karteczek, prosimy uczestników, aby wpisali na.

Można również przynieść prawdziwy kosz i walizkę.Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w klasach IV - VIII szkoły podstawowej realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach".3-opuszczają litery , sylaby , całe słowa , a nawet wersy tekstu , -niewła ściwie rozplanowuj ą pismo w zeszycie , -nie mieszcz ą si ę w liniach , -popełniają bł ędy ortograficzne (z powodu słabszej pami ęci wzrokowej nie zapami ętuj ą graficznych znaków i poprawnej pisowni), -w dalszej nauce dochodz ą trudno ści w nauce geografii , geometrii , biologii .PODSUMOWANIE PRACY ZA I SEMESTR W GIMNAZJUM. Koło fizyczno - chemiczne. Tematyka zajęć wyrównawczych z chemii została zaplanowana zgodnie z potrzebami uczniów, dlatego uczestniczą oni bardzo chętnie w tych zajęciach i są aktywni.Program zajęć wyrównawczych został opracowany celem powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz rozwijania umiejętności z geografii w gimnazjum a także podniesienia wyników edukacyjnych. Jego założeniem jest rozwój zainteresowania ucznia przedmiotem i rozumienia zjawisk przyrodniczych i społeczno - gospodarczych.Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych przeznaczony do kompletnej rejestracji przebiegu zajęć wyrównawczych wraz z analizą postępów uczniów i ocenę ich efektywności. Zawiera 32 strony, które umożliwiają: odnotowanie danych osobowych, wpisanie celów zajęć, rejestrację przebiegu zajęć,Materiały dydaktyczne dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego: scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych, plany i programy, artykuły dotyczące oceny opisowej, testy oraz materiały pomocne w uzyskaniu awansu zawodowego. Nauczanie zintegrowane - publikacje i pomoce dydaktyczne.Kinga Lasoń Agata Kostrzewska KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 0 - 1 „Kolorowe kredki" - ćwiczenia doskonalące podstawowe procesy myślowe. RODZAJ ĆWICZENIA CEL ĆWICZENIA OPIS ĆWICZENIA ŚRODKI DYDAKTYCZNE Wprowadzające ćwiczenie ruchowe Doskonalenie percepcji słuchowej, ćwiczenie rytmu Dziecko wsłuchuje się w piosenkę i klaszcząc wystukuje rytm..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz