Podsumowanie zajęć rewalidacyjnych

13 listopada 2019 11:58


Pobierz: podsumowanie zajęć rewalidacyjnych.pdf
Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 2008/2009 Na zajęcia rewalidacyjne w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczali następujący uczniowie: 1. imię, nazwisko, kl. I a 2. imię, nazwisko, kl. II c 3. imię, nazwisko, kl.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg. oraz z. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg. Pracowałam na podstawie Indywidualnych Programów opracowanych na podstawie Orzeczenia PPP w Braniewie o potrzebie kształcenia specjalnego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Nauczyciel Created Date: 9/19/2013 11:47:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ1 Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć. Rewalidacja - (łac. re - znów, valius - mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych. W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy.

Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i .Scenariusz zajęć.

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej. Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową - konspekt.Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla 5-letniego dziecka z autyzmem. Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej. Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową - konspekt.SPRAWOZDANIE Z PRACY I ZESPOŁU REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZEGO SEMESTR I ROK SZKOLNY 2010/2011 1. Imię i nazwisko uczniów: 2. Rok szkolny:. 18godzin zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, 2 godziny terapii mowy, 1 godz. integracji sensorycznej b) frekwencja na zajęciach wysoka c) .Opracowałam program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia z autyzmem, aby wyposażyć go w wiedzę i umiejętności, które będą dla niego funkcjonalne oraz które okażą się niezbędne w jego przyszłym dorosłym życiu.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆW RAMACH PROJEKTU „PRZEZ TRUDY DO GWIAZD" / M. Bukato/ W ramach realizacji projektu przeprowadziłam 14 godzin zajęć rewalidacyjnych dla pięciu uczniów z klasy pierwszej o znacznie zaburzonych w stosunku do normy wiekowej - funkcjach intelektualnych oraz zaburzeniach natury społeczno-emocjonalnej.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.

SEMESTR I ROK SZKOLNY 2015/2016.

Nauczyciel prowadzący: Uczeń objęty zajęciami rewalidacyjnymi: l.p. Nazwisko i imię ucznia, klasa Liczba godz./tydz.Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2.Scenariusze i pomysły do pracy - rozwijanie percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych, programy rewalidacji, programy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, teoretyczne podstawy rewalidacji.rewalidacja indywidualna • Specjalna • pliki użytkownika kanaolka przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docWyniki dla: sprawozdanie dydaktyczne zajęć rewalidacyjnych klasa 4. sprawozdanie z zajec wyrownawczych.doc - wyrownawcze. Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych I semestr .Wyniki dla: ocena efektywnosci zajęć rewalidacyjnych kl i gim. ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc. ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc. Pobierz.

78 KB.

0,0 / 5 .podsumowanie zajęć, pochwały słowne za zaangażowanie w pracę na lekcji; Załącznik:. Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy pierwszej. Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową - konspekt.podsumowanie końcoworoczne ze wskazówkami do dalszej pracy; Obszary oddziaływań rewalidacyjnych. Percepcja słuchowa. Cele szczegółowe. Scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Porannego Kręgu - lato.W rozporządzeniu doprecyzowano, że godzina zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut. Minimalny wymiar zajęć wynosi: 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie - w przypadku zajęć zespołowych; 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie - w przypadku zajęć indywidualnych.SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH. W KLASIE III. mgr Anna Wysocka. TEMAT: Ćwiczenia usprawniające koordynację słuchowo - wzrokowo - ruchową związane z tematyką zimową. Utrwalenie pisowni wyrazów. z „rz" po spółgłoskach. Rodzaj ćwiczenia Cel. ćwiczenia Przebieg. ćwiczenia Pomoce 1.rewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy z autyzmem w kl.V. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Podsumowanie zajęć, wspólna gra w „Dooble" jako nagroda za pilną pracę, uporządkowanie sali. Załączniki Karta pracy nr 1 1. 4.Zajęcia rewalidacyjne W szkolnym planie nauczania nale ży dodatkowo uwzgl ędni ć dla uczniów niepełnosprawnych, w zale żno ści od rodzaju i stopnia niepełnosprawno ści uczniów nast ępuj ące zaj ęcia rewalidacyjne m.in. : • korekcyjne wad postawy, • koryguj ące wady mowy, • orientacji przestrzennej i poruszania si ę,Zajęcia rewalidacyjne wynikają z posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia specjalistyczne są zajęciami organizowanymi w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. To różne rodzaje zajęć. Podstawa prawna do objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną: toTemat: Doskonalimy nasze zmysły - węch. Konspekt zajęć rewalidacyjno- wychowawczych przeznaczony jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu znacznym i głębokim.Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych P-12 Zapisani: Imię i nazwisko Numer orzeczenia PPP-P 1. Stopień realizacji celów: 2. Wnioski: (data) (podpis nauczyciela)samym programem zajęć (wg H. Spionek). ORGANIZACJA ZAJĘĆ Zajęcia organizowane są 2 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej. Ważne, by spotkania zespołu nie odbywały się po planowych lekcjach ucznia, kiedy pozostali uczniowie idą już do domu. Wówczas dziecko odczuwa dyskomfort i może traktować zajęcia jako karę.Regulamin zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i rewalidacyjnych. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności szkolnych. Udział w zajęciach jest dobrowolny, bezpłatny i może nastąpić tylko za zgodąwitam,bardzo czĘsto uczniowie w orzeczeniach z ppp majĄ wpisane zajĘcia rewalidacyjne bez dookreŚlenia ich rodzaju.proszĘ o podanie rodzaju/ wykazu zajĘĆ rewalidacyjnych..


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz