• szkolnasciaga.pl

Podsumowanie pracy nauczyciela za rok szkolny

13 stycznia 2020 13:28


Nauczyciele - druki sprawozdań. 6.sprawozdanie z klasyfikacji za semestr/rok szkolny klas 4-6 doc. 7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc .W środę, 19 czerwca kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało podsumowanie najważniejszych zmian w roku szkolnym 2018/2019. Rok szkolny 2018/2019 był drugim, w którym w szkołach i placówkach obowiązywała zmiana strukturalna i programowa.Sprawozdanie z pracy nauczyciela w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym oraz Niepublicznym Gimnazjum w K. w roku szkolnym 2015/2016 okres I Imię E. Nazwisko D. Nauczany przedmiot, dodatkowe funkcje Język angielski, wychowawca klasy IV Łączna liczba godzin 29 Koła pozalekcyjne 2 (ZDW oraz zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego) Podnoszenie własnych .Czy posiada Pani (Pan) informacje jakościowe na temat własnej pracy (np. opinie własne o uczniach, arkusz samooceny uczniów, arkusze ewaluacji lekcji itp.)? Jeśli tak, jakie? Proszę je opisać Jakie działania, jako nauczyciel, podjęłam (podjąłem) w zakresie promocji, budowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku?Kryteria oceny pracy ujęte w przepisach ww. rozporządzenia stanowią uszczegółowienie kryteriów określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela (t.j.

z 2018 r., poz. 967) i odnoszą się do ustawowych obowiązków nauczyciela oraz uwzględniają jego etap rozwoju zawodowego.pracy szkoły. Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o Koncepcję Pracy Szkoły Podstawowej im. Kopernika w Łękińsku oraz na podstawie dokonanego przez radę pedagogiczną podsumowania pracy szkoły za rok szkolny 2014/2015, w którym uwzględniono: rocznąPODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 W GRUPIE „SŁONECZKA" Grupa „SŁONECZKA" liczy 24 dzieci w tym 15 chłopców i 9 dziewczynek. Grupa złożona jest w całości z dzieci 6letnich.Regulamin organizacji wycieczek szkolnych. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce. Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników uczniom w Zespole Szkół w Bukowsku. Rok szkolny 2018/2019. Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Bukowsku na lata 2011-2018. Klasy 1-3 SP. Klasy 4-8 SP. Dla nauczyciela: Rok szkolny 2019/2020Podsumowanie roku szkolnego 2012/2013. SPRAWOZDANIE Z PRACY W GRUPIE 3-4 LATKÓW ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM "BAJKOWY ŚWIAT" W KOLNIE. Programy te były wzbogacone o tematy własne nauczyciela, wynikające i dostosowane do potrzeb dzieci oraz czasu i .sprawozdanie z pracy wychowawczo- dydaktyczno opiekuŃczej za rok szkolny 2014/2015 grupa 3,4 latki We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.

Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.PODSUMOWANIE.

2013/14 W roku szkolnym 2013/2014 grupa 5- letnich „Motylków" prowadzona przez dyrektor Panią Grażynę Świeżak i Barbarę Kurek liczyła 26 dzieci, w tym 14 dziewczynek i 12 chłopców.Wychowawcy w poszczególnych poziomach klas opracowali we wrześniu Plany pracy wychowawczo-opiekuńczej na rok szkolny 2010/11, z którymi zapoznali uczniów i rodziców. Pedagog szkolny, w porozumieniu z wychowawcami klas i pielęgniarką szkolną, opracował Szkolny program profilaktyki zdrowotnej.Podsumowanie pracy za rok szkolny 2013/2014. Na pierwszym spotkaniu ustalono dokładny harmonogram działań włączając do jego realizacji wszystkich nauczycieli z zespołu. Zespół w miesiącu wrześniu 2013 roku dokonał na podstawie wyników sprawdzianu klas szóstych analizy i opracował plan do dalszej pracy.SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZA ROK 2015/2016 W bie żącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych zostało 233 uczniów, w tym : 81 z kl.I, 80 z kl. II, 41 z kl. III, 31 z kl. IV -VI. Liczba wszystkich dzieci ucz ęszczaj ących na zaj ęcia wyniosła 276 uczniów.Oficjalna strona internetowa Zespołu Szkół Nr 11 we Włocławku.Zakończenie pierwszego okresu roku szkolnego to ważny etap w pracy szkoły i czas na analizę jej półrocznej pracy.

Jest to odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i.

za rok szkolny. Rodzaj zajęć/nazwa:. Data Podpis nauczyciela. Podsumowanie wycieczek szkolnych. w roku szkolnym… Lp. Trasa Ilość dni klasa Ilość uczestników % uczniów szkoły I etap edukacji Ogółem II etap edukacji Ogółem III etap .Nowe przepisy obowiązujące od początku roku szkolnego 2017/2018 wprowadziły tak wiele zmian, że tegoroczne podsumowanie półrocza może wymagać więcej pracy niż zwykle. Co ważne, w ocenie efektów półrocznej pracy należy również uwzględnić stopień realizacji zadań wynikających z priorytetów MEN.podsumowanie-pracy-wychowawczo-dydaktycznej-nauczyciela-przedszkola-za-i-polrocze-roku-szkolnego-2016-2017. Karta oceny pracy nauczyciela informatyki dla szkoły każdego typu Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego Regulamin oceny pracy .1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W NOWEJ DĘBIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572Nadzór pedagogiczny prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/16, który został opracowany na podstawie.

Podsumowanie obejmuje: 1) Ewaluację nadzoru pedagogicznego.

Bardzo ważnym elementem pracy nauczyciela było określenie sytuacji .Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019. Szkoła podstawowa; Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019. Szkoła ponadpodstawowa; PAKIET: Maj 2019. Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 Wyniki nadzoru i ewaluacji, klasyfikacja oraz ocena pracy. Zobacz zawartość pakietuna rok szkolny 2017/ 2018. wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty za rok szkolny 2016/2017, 5) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018,. Podsumowanie pracy w I semestrze II 2018 r. Posiedzenie plenarne Dyrektor .Od tych słów Alberta Einsteina rozpoczął swoje przemówienie na zakończeniu roku szkolnego 2015/2016 Dyrektor Grzegorz Walotek. Mówił: „Spotykamy się dzisiaj, by po raz kolejny pożegnać rok szkolny, który dla wielu z nas był czasem wytężonej pracy i nauki.Podsumowanie I półrocza w przedszkolu .Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016. Czworo dzieci uczęszcza do przedszkola pierwszy rok. Frekwencja za I półrocze wynosi. Grupa jest bardzo żywa, wesoła, ruchliwa oraz głośna.Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018 Opublikowano: 15 stycznia 2018 To już zupełnie naturalne, że uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zbierają się na sali gimnastycznej by podsumować pracę w kończącym się semestrze.samorządu na rok szkolny 2012/2013. Podsumowanie pracy samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym - zebranie opinii członków samorządu, dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Rozstrzygnięcie konkursu „Sowa" na najlepszą klasę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012.Przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/16 i Planu Pracy Szkoły. Ustalenie wysokości wpłat na RR. Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2014/2015. 04.09.2015r. Podsumowanie pracy RR w I półroczu roku szkolnego 2015/16. Sprawozdanie finansowe za I półrocze roku szkolnego 2014/2015. Luty 20164. Pomoc w kiermaszu szkolnym SU klasy 4-6 SU SU styczeń 1. Konkurs na najbardziej okazałą figurę ze śniegu -boisko szkolne 2. Podsumowanie pracy za I semestr SU, klasy 4-6 luty 1. Zabawa karnawałowa - konkurs na króla i królową balu (13.02) 2. Poczta walentynkowa SU oraz chętni nauczyciele SU marzec 1. Obchody I Dnia Wiosny 2.Przedstawienie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2016/17 i Planu Pracy Szkoły. Ustalenie wysokości wpłat na RR. Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2015/2016. 08.09.2016 r. Podsumowanie pracy RR w I półroczu roku szkolnego 2015/16. Sprawozdanie finansowe za I półrocze roku szkolnego 2015/2016. luty 2017 r. II półrocze.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz