Podsumowanie ocena funkcjonowania ucznia upośledzonego

1 października 2019 10:40


Pobierz: podsumowanie ocena funkcjonowania ucznia upośledzonego.pdf
1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Chłopiec z zespołem Aspergera. Rozwój .Opracowuje go zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i z uwzględnieniem zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Program opracowywany jest na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie - nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.letnią tradycją kształcenia osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacz-nym.

Celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do życia, wyposażenie w umiejętności niezbędne do.

3.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest ostateczna. Nauka w Szkole Podstawowej dla Uczniów Upośledzonych w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym trwa 3 lata. 2.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Sylwoterapia - program dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej Współpraca z rodzicami gwarancją sukcesu wychowawczegoArkusz wielospecjalistycznej-oceny-funkcjonowania-ucznia (1) 1. Strona 1 z 2ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMIGimnazjum nr XX w Poznaniu, ul.Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym rok szk. 2011/2012 sem II Uczeń klasy VI Uczeń realizuje nauczanie indywidualne - 10h zajęć rewalidacyjnych tygodniowo, zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym .indywidualnej pracy testowej lub większej częstotliwości testowania przy zastosowaniu krótszych zadań w przypadku krótkotrwałej uwagi ucznia czy bardzo wolno czytającego, piszącego, w formie dostosowanych arkuszy testowych np.

dla głuchych lub upośledzonych umysłowo lub niewidomych dzieci, w formie wsparcia przez asystenta dziecka.

To ona bowiem dostarcza informacji o mocnych i słabych stronach ucznia czyli jego osiągnięciach rozwojowych, możliwościach psy-chofizycznych, zainteresowaniach, trudnościach w tym także edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.Wzór arkusza do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Data opracowania. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA (podstawa opracowania dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego) Imię i nazwisko ucznia: .Objęcie ucznia szeroko rozumianym wsparciem psychologiczno - pedagogicznym, pomoc w pokonywaniu trudności. Dokumentacja prowadzona przez wychowawcę klasy Zeszyt korespondencji, Karty obserwacji, karta monitorowania zachowania i frekwencji, Integracja z zespołem klasowym Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania uczniaOcena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Dziewczynka objęta jest kształceniem specjalnym dla dzieci z umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego. W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA (na podstawie diagnoz cząstkowych) Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyTo właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie.

Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu.

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaCzy masz wrażenie, że ciągle pracujesz, kiedy inni odpoczywają? Czy spędzasz nieprzespane noce przygotowując rewelacyjne prezentacje, które uczniowie przesypiają, lub pisząc głębokie komentarze do ich wypracowań, które i tak lądują w koszu? Czy kochasz uczyć, ale przeraża Cię ilość pracy poza klasą?wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia , uwzgl ędniaj ąc okresow ą ocen ę efektywno ś ci pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi oraz, w miar ę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.Pobierz przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokumenty dydaktyczne Przykładowy arkusz wspomagający pracę zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach.PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 3 W POZNANIU.

WSTĘP: Program zajęć rewalidacyjnych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub.

Data urodzenia x.xx.1996 r. Dane szkoły Publiczne Gimnazjum w G. klasa/grupa II b Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowaniafunkcjonowanie poznawcze mogą wskazywać na niepełnosprawność intelektualną. Diagnoza f u n k c j on a l n a /wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ jest złożonym procesem rozpoznania, którego celem jest ocena poziomu wiedzy i umiejętności, potrzeb, zakresu możliwości i ograniczeń. Powinna byćOcena funkcjonowania ucznia w różnych obszarach Mocne strony Słabe strony Samoobsługa. Komunikowanie się. Rozwój fizyczny (motoryka, duża i mała) Funkcjonowanie poznawcze (opanowanie technik szkolnych, zakres. opanowanych treści programowych, osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie)) Funkcjonowanie społeczne1. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparciaW tej zakładce znajdują się propozycje ćwiczeń, metod, technik, narzędzi oraz inspiracje i pomysły, które można wykorzystać w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera, ASD, SPD, dysleksją, ADHD, ADD i zaburzeniami pokrewnymi, w tym również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym Mocne strony Słabe strony obszarze Ogólna sprawność fizyczna dziecka.Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia niewidomego lub słabo widzącego Jakie są czynniki warunkujące proces uczenia się, przebieg uczenia się i osiągnięcia szkol-ne ucznia niewidomego lub słabo widzącego? Potrzeba wielospecjalistycznej diagnozy w przypadku uczniów z uszkodzonym wzro-.


Komentarze

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz