Wyniki wyszukiwania dla: nyquist

Charakterystyka nyquista i bodego

Charakterystyka Bodego, charakterystyka częstotliwościowa logarytmiczna - w teorii sterowania jedna z najważniejszych charakterystyk częstotliwościowych układu regulacji (lub jego członu, elementu). Wyznacza się ją dla układu opisanego transmitancją widmową. Charakterystyka ta obrazuje logarytmiczną zależność amplitudy i fazy od częstotliwości.Charakterystyki logarytmiczne dosy ć cz ęsto nazywane s ą charakterystykami Bodego, a charakterystyka amplitudowo-fazowa - charakterystyk ą Nyquist'a. Nale Ŝy rozró Ŝnia ć wszystkie nazwy charakterystyk, gdy Ŝ stosowane s ą one zamiennie, a wykre ślenie charakterystyki (nawet poprawnej), ale innej ni ŜCHARAKTERYSTYKI CZ ĘSTOTLIWO ŚCIOWE PODSTAWOWYCH. Charakterystyki amplitudowe i fazowe przedstawia się cz ęsto jako charakterystyki logarytmiczne Bode…

Czytaj więcej

Charakterystyka nyquista

Charakterystyka amplitudowo-fazowa, charakterystyka Nyquista, wykres Nyquista (ang. polar plot, Nyquist plot) - w automatyce, wykres transmitancji widmowej układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej. Można ją wyznaczyć doświadczalnie, dokonując pomiarów (w stanie ustalonym) amplitudy oraz przesunięcia fazowego sygnału wyjściowego układu, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał .Charakterystyki logarytmiczne dosy ć cz ęsto nazywane s ą charakterystykami Bodego, a charakterystyka amplitudowo-fazowa - charakterystyk ą Nyquist'a. Nale Ŝy rozró Ŝnia ć wszystkie nazwy charakterystyk, gdy Ŝ stosowane s ą one zamiennie, a wykre ślenie charakterystyki (nawet poprawnej), ale innej ni ŜCharakterystyka Nyquista biegnie po ujemnych warto ściach od minus niesko ńczono ści do zera przy zwi ększaniu cz ęstot…

Czytaj więcej

Charakterystyki nyquista

Charakterystyka Nyquista Charakterystyka amplitudowo-fazowa , charakterystyka Nyquista , wykres Nyquista ( ang. polar plot, Nyquist plot ) - w automatyce , wykres transmitancji widmowej układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej .Jan 23, 2017Pierwsze zadanie na egzamin z automatyki dotyczące charakterystyki amplitudowo-fazowej oraz modułu i fazy. Cz.1. Nyquist, moduł, faza - cz.1 Tańczący z Transmitancjami.channel count (dual-channel mode) and Nyquist bandwidth (single-channel mode) allow development of flexible hardware that meets the needs of both high-channel count or wide instantaneous signal bandwidth applications. Full-power input bandwidth (-3 dB) of 8.0 GHz and a useable frequency range allows direct RF sampling of L-band, S-band, C-band,Wyznaczyć charakterystyki częstotliwościowe…

Czytaj więcej

Charakterystyka nyquista zadania

Witam Mam problem z rozwiązaniem zadań z automatyki i robotyki. Zadanie brzmi następująco: Narysuj charakterystykę skokową oraz Nyquista elementu z podaniem współrzędnych punktów charakterystycznych o transmitancji: G s = \frac{5}{s 3} oraz charakter.Charakterystyki Nyquista członu inercyjnego pierwszego rz ędu Na rys. I.2 przedstawiono charakterystyki Nyquista układu inercyjnego I-rz ędu dla trzech ró żnych stałych czasowych: T1=0,1; T2=1; T3=5. Jak mo żna zauwa żyć z wykresów krzywe te pokrywaj ą si ę (przy tym samym .Charakterystyka amplitudowo-fazowa, charakterystyka Nyquista, wykres Nyquista (ang. polar plot, Nyquist plot) - w automatyce, wykres transmitancji widmowej układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej. Można ją wyznaczyć doświadczalnie, dokonując pomiarów (w stanie ustalonym…

Czytaj więcej

Charakterystyka nyquista wyznaczanie

5.1 Charakterystyka amplitudowo-fazowa Graficznym obrazem charakterystyki widmowej jest charakterystyka amplitudowo- fazowa, np. : Transmitancja widmowa jest liczb ą zespolon ą, a wi ęc wyznacza dla ka Ŝdej pulsacji ωi na płaszczy źnie zespolonej P(ω), jQ (ω) punkt o współrz ędnych [P(ωi),Q(ωi)].- w skali logarytmicznej zmiana o 10 c ( c -liczba całkowita) jest proporcjonalna do c, - logarytm iloczynu jest równy sumie logarytmów, a logarytm ilorazu ró żnicy logarytmów: 1 2 3 3 log 1 2 log K log K log K K K K = + −. (4) Pozwala to przedstawi ć charakterystyki (modułu i fazy) zło żonego układu automatyki zaRys. 4 Charakterystyki amplitudowo-fazowe układu otwartego Go(jw) z regulatorem proporcjonalno-całkującym przy k p = 1 dla czasu izodromu T i = 0,8, 1 i 2 Układ otwarty jest w tym przypad…

Czytaj więcej